Savivalda

ĮSTAIGOS TARYBOS (SAVIVALDOS INSTITUCIJOS) SUDĖTIS

Įstaigos tarybos (savivaldos institucijos) tikslas – atstovauti Alytaus profesinio rengimo centro bendruomenės interesams, sprendžiant įstaigos strateginius, ugdymo, ūkinės veiklos, materialinio aprūpinimo, finansų, darbo sąlygų gerinimo, veiklos kokybės užtikrinimo ir kitus klausimus bendradarbiaujant su administracija ir kitomis savivaldos institucijomis.

Eil. Nr.

Pavardė, vardas

Deleguotas

1.

Ribinskienė Rita, vyr. profesijos mokytoja

mokytojų atstovė

2.

Ardzevičiūtė Augustina, vizualinės reklamos gamintojo mokymo programos mokinė

mokinių atstovė

3.

Grimalauskas Irmantas, profesijos mokytojas

mokytojų atstovas

4.

Krasnickienė Inga, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų Alytaus filialo Kompetencijų vertinimo vadybininkė

socialinių partnerių atstovė

5.

Lasionis Darius, Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijos l. E. P. Direktorius

socialinių partnerių atstovas

6.

Lopetienė Loreta, mokinės Simonos Lopetaitės motina

tėvų atstovė

7.

Miglinienė Rima, profesijos mokytoja

mokytojų atstovė

8.

Miliauskienė Kristina, mokinio Karolio Miliausko motina

tėvų atstovė

9.

Pavasarytė Vita, vizualinės reklamos gamintojo mokymo programos mokinė

mokinių atstovė

10.

Peleckaitė Greta, kirpėjo mokymo programos mokinė

mokinių atstovė

11.

Petraška Gintautas, mokinio Pauliaus Petraškos tėvas

tėvų atstovas

12.

Pikūnaitė Greta, kirpėjo mokymo programos mokinė

mokinių atstovė

13.

Ronkienė Neringa, mokinės Ingos Tumasonytės motina

tėvų atstovė

14.

Šidlauskaitė Edita, profesijos mokytoja

mokytojų atstovė

15.

Zailskas Rimvydas, Prienų r. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjas

socialinių partnerių atstovas

16.

Zenevičiūtė Adrė, Alytaus m. savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyriaus vyriausioji specialistė

socialinių partnerių atstovė

MOKYTOJŲ TARYBA
Mokytojų taryba - Alytaus profesinio rengimo centre veikianti savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.
 
Centro mokytojų tarybą sudaro Centro administracija, Centre dirbantys mokytojai, profesijos mokytojai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.
MOKINIŲ TARYBA

Mokinių taryba – demokratiškai išrinkta mokinių savivaldos institucija, vienijanti Centro mokinius. Tai mokinių grupė, svarstanti ir teikianti siūlymus mokyklos tarybai ir administracijai ugdymo proceso tobulinimo, mokyklos vidaus tvarkos bei neformaliojo ugdymo klausimais. Mokinių taryba vadovaujasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu ir Alytaus PRC nuostatais.

 

2018-2019 M. M. MOKINIŲ TARYBA

Eil. Nr.

Vardas, pavardė, grupė

Pareigos

1.

Gabrielė Tarasevičiūtė, S35 gr.

Mokinių tarybos pirmininkė, CT narė

2.

Paulina Dalinskaitė, P83 gr.

Mokinių tarybos pirmininkės pavaduotoja,  CT narė

3.

Kamilė Butelevičiūtė, S45* gr.              

Mokinių tarybos pirmininkės sekretorė

4.

Edvinas Brūzga, P6 gr.

Mokinių tarybos narys, CT narys

 

5.

Alanas Kurauskas, P92 gr.

Mokinių tarybos narys

6.

Tomas Kuprinskas, P4 gr.

Mokinių tarybos narys

7.

Lukas Sebestinas, P92 gr.

Mokinių tarybos narys

8.

Solveiga Tamašauskaitė, S35 gr.

Mokinių tarybos narė

9.

Aivaras Želvys, P82 gr.

Mokinių tarybos narys

ĮSTAIGOS TARYBOS (KOLEGIALAUS VALDYMO ORGANO) SUDĖTIS

Eil. Nr.

Vardas, Pavardė Deleguotas
1. Vaidas Liesionis AB mašinų gamyklos „Astra“ generalinis direktorius – Regiono tarybos atstovas – Įstaigos tarybos pirmininkas
2. Bronislavas Geležiūnas

Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ prezidiumo narys, UAB

„Autogika“ direktorius  – socialinių partnerių atstovas – Įstaigos tarybos pirmininko pavaduotojas
3. Antanas Drungilas LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Profesinio mokymo skyriaus vyriausiasis specialistas – Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovas
4. Sigitas Leonavičius Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijos LINPRA narys, UAB „Traidenis“ generalinis direktorius – socialinių partnerių atstovas
5. Alvydas Raguckas Lietuvos statybininkų asociacijos narys, UAB „Dzūkijos statyba“ generalinis direktorius – socialinių partnerių atstovas
6. Valius Čepanonis Lietuvos restoranų vyriausiųjų virėjų ir konditerių asociacijos narys, UAB „Dzūkų magyras“ direktorius – socialinių partnerių atstovas
7. Genė Jakubauskienė Darbų ir civilinės saugos inžinierė – darbuotojų atstovė
8. Birutė Kundrotienė Vyresnioji istorijos mokytoja  – mokytojų atstovė
9. Gabrielė Tarasevičiūtė Higieninės kosmetikos kosmetiko mokymo programos mokinė – mokinių atstovė
10. Rima Jarmalavičiūtė Alytaus profesinio rengimo centro sekretorė – Įstaigos tarybos sekretorė
DARBO TARYBA

DARBO TARYBOS NARIAI

 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė, pareigos darbo taryboje

Kontaktinė informacija

1.

Genė Jakubauskienė – darbo tarybos pirmininkė

jakubauskiene.g@gmail.com

2.

Danguolė Žogelienė – darbo tarybos sekretorė

dange.zogeliene@gmail.com

3.

Alvydas Urbonas – darbo tarybos narys

alvydas.ur@gmail.com

4.

Tomas Stražnickas – darbo tarybos narys

t.straznickas@gmail.com

5.

Darius Vasiliauskas – darbo tarybos narys

dariusvasiliauskas@gmail.com

 DARBO TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTAS