Informacija dėl skaitmeninių pažymėjimų
Plačiau

Įstatai

Visuomeninė organizacija sporto ir kultūros klubas „Jaunystė" (įstatai)

I. Bendroji dalis.
1.1. Visuomeninė organizacija sporto ir kultūros klubas ,,Jaunystė", toliau – ,,klubas", - tai Lietuvos Respublikos Visuomeninių organizacijų įstatymo nustatyta tvarka įsteigta ne pelno organizacija, kurios teisinė forma Visuomeninė organizacija, viešai teikianti paslaugas visuomenės nariams.
1.2. Klubas yra ribotas civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio veiklos tikslas nėra pelno siekimas. Ji gauto pelno negali skirstyti klubo nariams.
1.3. Klubas, kaip juridinis asmuo, turi antspaudą su savo pavadinimu, atsiskaitomąją sąskaitą kredito įstaigoje, turi ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą. Pagal prievoles atsako savo turtu. Klubas neatsako pagal narių prievoles, o pastarieji neatsako pagal klubo prievoles, išskyrus įstatymuose numatytus atvejus.
1.4. Klubas turi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso, pagal Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymą ir kitų teisės aktų nustatytą veikimo, iniciatyvos bei sprendimų priėmimo laisvę ir savo veiklą grindžia šiais įstatymų nustatyta tvarka įregistruotais įstatais.
1.5. Klubas steigiamas neribotam laikotarpiui.
1.6. Klubo finansiniai metai yra nuo sausio mėn. 01 d. iki gruodžio mėn. 31 d.
1.7. Klubo buveinės adresas: Putinų g. 40, Alytus, Lietuvos Respublika.

II. Klubo veiklos tikslai.
2.1. Klubas savo veikloje siekia šių tikslų:
2.1.1. sudaryti sąlygas klubo bei centro bendruomenės nariams užsiimti kūno kultūra ir sportu bei teikti paslaugas šioje srityje;
2.1.2. per sportą skatinti vaikų ir jaunimo saviraišką, ieškoti talentingų sportininkų, sporto bei medicinos specialistų parengtomis bei praktikoje patvirtintomis priemonėmis rengti sportininkus, galinčius deramai atstovauti Alytaus profesinį rengimo centrą įvairaus rango varžybose;
2.1.3. aktyviai dalyvauti miesto kultūrinėje veikloje;
2.1.4. siekti kontaktų su Lietuvos ir užsienio šalių sporto ir kultūros klubais, rengti bendrus sportinius ir kultūrinius renginius;
2.1.5. padėti ugdyti ir lavinti sveiką asmenybę;
2.1.6. puoselėti dvasines, psichines ir fizines žmogaus galias;
2.1.7. diegti visą gyvenimą išliekantį pomėgį ir poreikį sportuoti;
2.1.8. ieškoti talentingų sportininkų;
2.1.9. auklėti ir skatinti vaikus ir jaunimą būti gerais, dorais ir sąžiningais savo šalies patriotais bei piliečiais;
2.1.10. organizuoti klubo bei centro bendruomenės nariams sporto renginius, šventes, festivalius sporto seminarus;
2.1.11. dalyvauti įvairiuose Alytaus miesto ir rajono savivaldybės, Alytaus apskrities, Lietuvos Respublikos įvairių fondų Vyriausybės skelbiamuose konkursuose, programose, projektuose;
2.1.12. rengti ir teikti projektus Europos Sąjungos programų ir struktūrinių fondų lėšoms gauti;
2.1.13. organizuoti vasaros sporto stovyklas.
2.2. Pagrindinės įstaigos veiklos sritys:
2.2.1. sportinė veikla 92.6;
2.2.2. kita sportinė veikla 92.62;
2.2.3. švietimas 80;
2.2.4. vaikų poilsio stovyklų veikla 55.23.30.
2.3. Jeigu veiklai, numatytai įstaigos įstatuose reikalinga licenzija (leidimas), tai tokią licenziją (leidimą) įstaiga privalo turėti.
2.4. Klubas turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja jo įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jos tikslams pasiekti.

III. Klubo valdymas
5.1. Klubo aukščiausias valdymo organas – visuotinis narių susirinkimas, o valdymo organai – prezidiumas ir klubo prezidentas.
5.2. Klubo prezidentas – Alvydas Urbonas
Viceprezidentas – Vilmantas Biesevičius
Nariai: Klubas vienija 315 narius.