Informacija dėl skaitmeninių pažymėjimų
Plačiau

Sektoriniai praktinio mokymo centrai

 • Titulinis
 • Sektoriniai praktinio mokymo centrai
Sektorinis praktinio mokymo centras – tai modernia praktinio mokymo įranga aprūpinta profesinio mokymo įstaiga, teikianti pirminio ir tęstinio praktinio profesinio mokymo paslaugas visiems Lietuvos gyventojams: tiek profesinių mokyklų mokiniams, tiek kolegijų ar universitetų studentams, tiek kvalifikaciją tobulinantiems įmonių darbuotojams.
Modernios praktinio mokymo bazės geriau tenkina potencialių paslaugų vartotojų poreikius, tokiu būdu didindamos profesinio mokymo paslaugų vartotojų skaičių. Aukštas mokymo įstaigose įdiegtų mokymo technologijų lygis geriau atitinka šalies ūkio situaciją ir darbdavių keliamus reikalavimus, todėl padidėja tęstinio mokymosi paslaugų paklausa.
Sektorinio praktinio mokymai centrai rengia aukštos kvalifikacijos darbuotojus, turinčius pakankamai gerus praktinius įgūdžius ir galinčius eiti tiesiai į darbo rinką. Centruose besimokantieji turi galimybę dirbti su naujausia technika ir įgyti praktinių įgūdžių, kurie būtini profesinei karjerai.
Modernios technologijos atveria galimybes kurti naujas profesinio mokymo paslaugas, skatina profesinio mokymo įstaigas atnaujinti dabar vykdomas profesinio mokymo programas ir pereiti prie modulinio mokymo. Tokiu būdu profesinio mokymo sistema tampa lankstesne, palankesne visą gyvenimą trunkančio mokymosi sistemos sukūrimui.
Alytaus profesinio rengimo centre įkurti du sektoriniai praktinio mokymo centrai:


Inžinerinės pramonės sektorinio praktinio mokymo centras
2015 m. rugsėjo 28 d. Alytaus profesinio rengimo centre atidarytas Inžinerinės pramonės sektorinis praktinio mokymo centras. Jis įkurtas įgyvendinant Europos regioninės plėtros fondo ir LR biudžeto lėšų finansuojamą projektą „Inžinerinės pramonės sektorinio praktinio mokymo centro įkūrimas Alytaus PRC" Nr. VP3-2.2-ŠMM-13-V-03-007.Inžinerinės pramonės sektorinio praktinio mokymo centro tikslas – didinti aukščiausios kokybės praktinio mokymo paslaugų prieinamumą, gerinti besimokančių asmenų pasirengimą praktinei veiklai ir sudaryti sąlygas mokytojams ir dėstytojams nuolat tobulinti kvalifikaciją, plėtoti sektorinio praktinio mokymo centro infrastruktūrą. Projekto metu įsigyta naujausia ir pažangiausia praktinio mokymo įranga sudaro sąlygas besimokantiems jau praktikų metu našiai ir kokybiškai dirbti bei tapti paklausiais ir konkurencingais darbo rinkoje asmenimis. Centre gebėjimus ugdo jaunimas, besimokantis pagal pirminio profesinio mokymo, aukštųjų neuniversitetinių studijų bei bendrojo ugdymo technologinių dalykų mokymo programas; suaugusieji, ugdantys kompetencijas pagal formaliąsias ir neformaliąsias tęstinio profesinio mokymo programas; profesijos mokytojai; verslo įmonių darbuotojai. Modernizuota infrastruktūra didina profesinio mokymo sistemos patrauklumą, stiprina bendradarbiavimą su darbdaviais, darbo biržomis, savivaldybėmis. Didėja aukštos kokybės profesinio mokymo paslaugų prieinamumas visiems Lietuvos gyventojams. Kryptinga Alytaus profesinio rengimo centro veikla, efektyvus mokymas(is) turi teigiamos įtakos regiono žmogiškųjų išteklių ugdymui, šalies verslo bei ekonomikos plėtrai.

Infrastruktūra
Įgyvendinant projektą metalo apdirbimo laboratorijose buvo sumontuotos universalios bei metalo apdirbimo programinio valdymo staklės. Suvirinimo laboratorija aprūpinta įvairių suvirinimo būdų aparatais, suvirinimo robotu, plazminio pjaustymo įrengimais, kurie leis mokiniams įsisavinti skirtingus technologinius suvirinimo procesus. Informacinių technologijų kabinetai aprūpinti naujausia kompiuterine bei programine įranga, 3D technologijomis, juose mokiniai gali simuliuoti įvairius technologinius procesus, atlikti kūrybines užduotis, parengti įvairių detalių brėžinius bei kurti gaminių prototipus.
Sukurta infrastruktūra jau naudojasi kitų mokyklų mokiniai bei mokytojai, verslo įmonių darbuotojai, pirminio ir tęstinio profesinio mokymo mokiniai. Įsigyta naujausia ir pažangiausia praktinio mokymo ir simuliavimo įranga, mechatronikos bei elektros technologijų mokymo stendai, įrankiai, matavimo prietaisai sudaro sąlygas besimokantiems našiai, kūrybiškai ir kokybiškai dirbti bei tapti paklausiais ir konkurencingais darbo rinkos darbuotojais.

Inžinerinės pramonės sektorinio praktinio mokymo centre veikia šios mokomosios laboratorijos:

 • Metalo apdirbimo mechaninio valdymo laboratorija
 • Metalo apdirbimo programinio valdymo laboratorija
 • Suvirinimo laboratorija
 • Mechanikos laboratorija
 • Elektros technologijų laboratorija
 • Mechatronikos laboratorija
 • Elektrotechnikos ir elektronikos laboratorija
 • Elektroninių valdymo sistemų laboratorija
 • Matavimų laboratorija
 • Informacinių technologijų kabinetai ir laboratorijos
Darbų saugos ir statybos sektorinis praktinio mokymo centras
2015 m. vasario 13 d. Alytaus profesinio rengimo centre atidarytas Darbų saugos ir statybos sektorinis praktinio mokymo centras. Jis įkurtas įgyvendinant Europos regioninės plėtros fondo ir LR biudžeto lėšų finansuojamą projektą „Modernios darbų saugos ir statybos praktinio mokymo bazės sukūrimas Alytuje, siekiant užtikrinti aukštą mokymo paslaugų kokybę statybos sektoriuje" Nr. VP3-2.2-ŠMM-13-V-03-019.
Darbų saugos ir statybos sektorinis praktinio mokymo centro tikslas – didinti profesinio mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams, gerinant besimokančių asmenų pasirengimą praktinei veiklai.
Įkurtas Statybos sektoriaus praktinio mokymo centras (SPMC) bei įrengtos modernios praktinio mokymo bazės sudaro galimybę esamiems ir būsimiems mokymo paslaugų gavėjams suteikti aukščiausios kokybės išsilavinimą bei suteikti garantiją įsidarbinti suteiktą išsimokslinimą atitinkančioje darbo vietoje todėl, kad:
1. SPMC įdiegta praktinio mokymo įranga atitinka sektoriaus įmonėse naudojamą įrangą, vadinasi, mokinys, baigęs kursus, ateis į imonę jau mokėdamas dirbti su modernia įranga. Gebėjimas naudotis laikmečio poreikius ir realijas atitinkančia įranga yra lemiantis darbinantis ir iškart dirbant, užuot mokiusis dirbti (įsidarbinus). Tai, beje, yra ir didelis potencialaus darbuotojo konkurencinis pranašumas netgi srities darbo stažą turinčių, bet naujų technologijų neišmanančių specialistų atžvilgiu.
2. Įdiegta moderni praktinio mokymo įranga, atitinkamai bus nuolat tobulinama teorijos ir praktikos mokytojų kvalifikacija (aukštos kvalifikacijos mokytojas yra vienas iš reikšmingiausių elementų siekiant kokybiško išsilavinimo).
3. Įkurtas modernia praktinio mokymo įranga aprūpintas Statybos sektoriaus praktinio mokymo centras (SPMC) pritaikytas teikti paslaugas ir neįgaliems asmenims.
4. SPMC bus teikiamos aukštos kokybės, paslaugų vartotojų ir verslo įmonių poreikius tenkinančios, tęstinio profesinio mokymo paslaugos Alytaus regiono bei kitų Lietuvos regionų jaunimui ir suaugusiesiems, taip pat vykdomi praktikos užsiėmimai Alytaus ir kitų regionų valstybinėse profesinėse mokyklose besimokantiems asmenims.
5. SPMC bus sudarytos sąlygos realizuoti naujas pagrindinio ir tęstinio profesinio mokymo programas.
6. Sudarytos sąlygos tobulinti mokymo paslaugų teikimo organizavimo procesą bei keisti paslaugų teikimo kultūrą.

Visi norintys mokytis asmenys gali naudotis projekto įgyvendinimo rezultatais, kadangi pastačius naują darbų saugos praktinio mokymo bazę, renovavus patalpas bei aprūpinus jas modernia įranga, pagerėjo mokinių, mokytojų bei darbuotojų darbo sąlygos, centro teikiamų paslaugų kokybė, mokinių mokymosi motyvacija, kas turi teigiamos įtakos regiono gyventojų ir įmonių veiklai, prisideda prie jaunų žmonių kvalifikacijos tobulinimo.

Darbų saugos tęstinio profesinio mokymo programos:

 • Aukštalipio darbų vadovo (560086208)
 • Autokrautuvo vairuotojo (261104101)
 • Automobilinio krano operatoriaus (265104101)
 • Bokštinio krano operatoriaus (262104101)
 • Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas II ir III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse (360086204)
 • Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse (360086205)
 • Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse (560086204)
 • Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojo saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse (360086202)
 • Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas II ir III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse (360086203)
 • Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse (560086203)
 • Darbininko, dirbančio aukštalipio darbus (260102202)
 • Darbininko, dirbančio šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose(260102203)
 • Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, darbdavio įgalioto asmens (161086201)
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio II ir III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse (560086205)
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse(560086206)
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse(560086209)
 • Elektrinių krautuvų ir vežimėlių vairuotojo (261104102)
 • Grunto kasimo, tvirtinimo ir kitų darbų, vykdomų iškasose ir pylimuose, vadovo (560054405);
 • Kėlimo įrenginių priežiūros meistro (560084006)
 • Kėlimo kranų darbo vadovo (560084007)
 • Krautuvų vairuotojo (261104108)
 • Krovimo kranų (hidromanipuliatorių) operatoriaus (260071502)
 • Krovinių kabinėtojo (260073205)
 • Liftų priežiūros meistro (560052508)
 • Nuo žemės valdomų tiltinių kranų operatoriaus (260104103)
 • Plataus profilio liftininko (261104103)
 • Savaeigio platforminio keltuvo operatoriaus (265104102)
 • Šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose vykdomų darbų vadovo(560086207)

Infrastruktūra

Įgyvendinant projektą „Modernios darbų saugos ir statybos praktinio mokymo bazės sukūrimas Alytuje, siekiant užtikrinti aukštą mokymo paslaugų kokybę statybos sektoriuje" Nr. VP3-2.2-ŠMM-13-V-03-019 Alytaus PRC buvo įrengtos ir atnaujintos mokomosios laboratorijos, aprūpintos šiuolaikine, modernia įranga, kuri atitinka darbo rinkos poreikius.


Darbų saugos ir statybos sektoriniame praktinio mokymo centre veikia šios mokomosios bazės ir laboratorijos:

 • Darbų saugos praktinio mokymo bazė
 • Programinio valdymo medienos (CNC) laboratorija
 • Medžio apdirbimo laboratorija
 • Trinkelių klojimo dirbtuvės
 • Pastatų inžinerinių sistemų montavimo laboratorija
 • Informacinių technologijų kabinetai
 • Plytelių klijavimo dirbtuvės
 • Gipso kartono ir pastatų apšiltinimo dirbtuvės