Vykdomi projektai

      


„Profesinių kompetencijų tobulinimas Europoje“ Nr. 2020-1-LT01-KA116-077768
Erasmus+ programos projektas „Profesinių kompetencijų tobulinimas Europoje"
Nr. 2020-1-LT01-KA116-077768

Projektas skirtas Alytaus profesinio rengimo centro mokiniams bei profesijos mokytojams ir ugdymo procesą organizuojantiems asmenims. Numatyta projekto trukmė – 2 metai (2020-2022m.). Šiuo projektu apimamos visos Alytaus PRC vykdomos pirminio profesinio mokymo programos, todėl projektas turi net dvidešimt priimančiųjų partnerių vienuolikoje šalių. Visi partneriai yra profesinės mokyklos arba įstaigos glaudžiai susijusios su profesiniu mokymu, dalis jų turi Erasmus+ mobilumo chartijas.

Per du projekto įgyvendinimo metus numatytos stažuotės 154 mokiniams (t.y. apie 9% mokinių kasmet), 29 mokytojams (t.y. apie 7% mokytojų kasmet) ir trims absolventams (ErasmusPro).

ErasmusPro veikla bus vykdoma antrą kartą. Jos metu numatyta 2 virėjo ir 1 apdailininko (statybininko) specialybės absolventų stažuotė Ispanijoje ir Italijoje.

Stažuočių metu mokiniai ir mokytojai dirbs su Ispanijos, Portugalijos, Latvijos, Suomijos, Estijos, Italijos, Slovėnijos, Danijos, Prancūzijos, Vokietijos bei Lenkijos profesinėse mokyklose ir įmonėse naudojama moderniausia įranga, tuo pagerins savo profesines kompetencijas, susipažins su aukštais darbo kultūros ir darbų saugos reikalavimais, priimančios šalies istorija, kultūra, tradicijomis, ugdys lingvistinius gebėjimus bei profesinę motyvaciją. Visi projekto priimantys partneriai yra pasirinkti kaip tinkami ir patikimi, laiko patikrinti, su visais įgyvendinome tarptautinius projektus arba juos rekomendavo partneriai esantys užsienyje.

Projekto temos:

- Tarptautinis bendradarbiavimas, tarptautiniai santykiai, vystomasis bendradarbiavimas;

- Verslumo mokymasis - verslumo ugdymas.

Projekto tikslai:

- tobulinti mokinių technologines žinias ir gebėjimus, didinti būsimų specialistų konkurencingumą darbo rinkoje, supažindinant su kitose ES šalyse taikoma paslaugų teikimo kokybe, darbo naujovėmis, kvalifikaciniais reikalavimais bei tautiniais ypatumais;

- gerinti mokinių socialines ir bendrąsias kompetencijas: tarpkultūrinį bendravimą, socializacijos, komandinio darbo bei užsienio kalbos įgūdžius;

- ugdyti mokinių tarptautinį mobilumą, jų gebėjimą vertinti savo kompetencijas bei integruotis į tarptautinę darbo rinką;

- sudaryti galimybes profesijos mokytojams tobulinti profesines, technologines kompetencijas, perimti geriausias ugdymo praktikas ir jas pritaikyti savo darbe;

- suteikti kiekvienam profesijos mokytojui galimybę iš naujo įsivertinti savo profesinę veiklą, planuoti profesinį tobulinimąsi, kūrybiškai išbandyti naujus mokymo (si) metodus bei naują technologinę įrangą;

- sudaryti galimybes profesijos mokytojams ugdyti asmeninę iniciatyvą, tobulinti savo kvalifikaciją besidalinant geriausios praktikos patirtimi su užsienio šalių kolegomis.

Mokinių tarptautinio mobilumo metu pasiekti rezultatai bus patvirtinti ir pripažinti naudojant ECVET elementus, kurie užtikrins profesinio mokymo sistemų skaidrumą, tarpusavio pasitikėjimą ir mobilumą profesinio mokymo erdvėje. Taip pat mokiniams ir mokytojams bus išduoti Europass mobilumo dokumentai bei priimančios organizacijos sertifikatai.

Projekto „Profesinių kompetencijų tobulinimas Europoje" Nr. 2020-1-LT01-KA116-077768 2020 – 2022 metų stažuočių planas

„Kokybiška stažuotė - galimybė tobulėti“ Nr. 2019-1-LT01-KA116-060313
ERASMUS+ programos projektas „Kokybiška stažuotė - galimybė tobulėti" Nr. 2019-1-LT01-KA116-060313
Projektas skirtas Alytaus profesinio rengimo centro mokiniams bei profesijos mokytojams ir ugdymo procesą organizuojantiems asmenims. Šiuo projektu apimamos visos Alytaus PRC vykdomos pirminio profesinio mokymo programos, todėl projektas turi net septyniolika priimančiųjų partnerių dešimtyje šalių. Visi partneriai yra profesinės mokyklos arba įstaigos glaudžiai susijusios su profesiniu mokymu, dalis jų turi Erasmus+ mobilumo chartijas. Projekte numatytos stažuotės 119 mokinių, 24 mokytojams. Taip pat numatyti du atvykstamieji dėstymo vizitai bei dvi ErasmusPro stažuotės Alytaus profesinio rengimo centro absolventams.
Stažuočių metu mokiniai ir mokytojai dirbs su Ispanijos, Portugalijos, Latvijos, Suomijos, Estijos, Italijos, Slovėnijos, Danijos, Prancūzijos bei Lenkijos profesinėse mokyklose ir įmonėse naudojama moderniausia įranga, tuo pagerins savo profesines kompetencijas, susipažins su aukštais darbo kultūros ir darbų saugos reikalavimais, priimančios šalies istorija, kultūra, tradicijomis, ugdys lingvistinius gebėjimus bei profesinę motyvaciją. Visi projekto priimantys partneriai yra pasirinkti kaip tinkami ir patikimi, bei laiko patikrinti, su visais įgyvendinome tarptautinius projektus.
Projekto tikslai:
- tobulinti mokinių technologines žinias ir gebėjimus, didinti būsimų specialistų konkurencingumą darbo rinkoje, supažindinant su kitose ES šalyse taikoma paslaugų teikimo kokybe, darbo naujovėmis, kvalifikaciniais reikalavimais bei tautiniais ypatumais;
- gerinti mokinių socialines ir bendrąsias kompetencijas: tarpkultūrinį bendravimą, socializacijos, komandinio darbo bei užsienio kalbos įgūdžius;
- ugdyti mokinių tarptautinį mobilumą, jų gebėjimą vertinti savo kompetencijas bei integruotis į tarptautinę darbo rinką.
- sudaryti galimybes profesijos mokytojams tobulinti profesines, technologines kompetencijas, perimti geriausias ugdymo praktikas ir jas pritaikyti savo darbe;
- suteikti kiekvienam profesijos mokytojui galimybę iš naujo įsivertinti savo profesinę veiklą, planuoti profesinį tobulinimąsi, kūrybiškai išbandyti naujus mokymo(-si) metodus bei naują technologinę įrangą;
- sudaryti galimybes profesijos mokytojams ugdyti asmeninę iniciatyvą, tobulinti savo kvalifikaciją besidalinant geriausios praktikos patirtimi su užsienio šalių kolegomis.
Mokinių tarptautinio mobilumo metu pasiekti rezultatai bus patvirtinti ir pripažinti naudojant ECVET elementus, kurie užtikrins profesinio mokymo sistemų skaidrumą, tarpusavio pasitikėjimą ir mobilumą profesinio mokymo erdvėje.
„Alytaus PRC sektorinio praktinio mokymo centro plėtra“ Nr. 09.1.2-CPVA-V-721-02-0002
Europos regioninės plėtros fondo finansuojamas projektas „Alytaus PRC sektorinio praktinio mokymo centro plėtra" Nr. 09.1.2-CPVA-V-721-02-0002

Pagrindinis projekto tikslas - gerinti besimokančių asmenų profesinį pasirengimą praktinei veiklai užtikrinant aukščiausios kokybės švietimo paslaugas ir aplinką, atitinkančias besimokančio asmens, darbo rinkos ir valstybės poreikius, kartu didinant Alytaus PRC sektorinio praktinio mokymo centro patrauklumą ir prieinamumą visuomenei.

Projekto metu bus papildomai įsigyjama moderni įranga, modernizuojama Alytaus PRC SPMC švietimo infrastruktūra. Tokiu būdu bus didinama mokslo ir švietimo paslaugų įvairovė, sudarytos sąlygos aukštesnei mokymų kokybei, prieinamumo ir interaktyvumo didinimui, kas leis sudaryti sąlygas besimokančiųjų skaičiaus didėjimui.

Projekto veiklos, sprendžiančios projekto problemas:

• Suvirinimo, litavimo, elektros technologijų, alternatyvios energetikos, plastikų apdirbimo, darbų saugos praktinio mokymo, programinio valdymo medienos apdirbimo laboratorijų plėtra įsigyjant reikalingą technologinę įrangą;

• Trinkelių klojimo ir mažosios mechanizacijos dirbtuvių bei automobilių ir žemės ūkio mašinų dirbtuvių plėtra įsigyjant reikalingus technologinius įrenginius;

• IT sistemų plėtra įsigyjant reikalingą kompiuterinę ir programinę įrangą;

• Bendrabučio adresu Putinų g. 40, Alytuje, vidaus patalpų kapitalinis remontas bei fasado remontas, šilumos siurblių įrengimas;

• Bendrabučio pritaikymo mokinių poreikiams reikalingų baldų bei buitinės technikos įsigijimas;

• Užlipimo ant stogo, skirto saulės elektrinei, įrengimas;

• Sporto salės Alytaus PRC žemės ūkio skyriuje, Simne remontas.

Šių veiklų įgyvendinimas užtikrins aukštą teikiamų profesinio mokymo paslaugų kokybę, geresnį mokinių pasirengimą praktinei veiklai bei jų sėkmingą integraciją darbo rinkoje.
Projekto pasekmių ir poveikio vertinimas rodo teigiamas įgyvendinto projekto ilgalaikes pasekmes ir poveikį Alytaus PRC SPMC veiklai. Svarbiausios projekto pasekmės: darbo rinkos poreikius tenkinančios atnaujintos ir naujos formalios ir neformalios profesinio mokymo programos, aukštos kvalifikacijos darbuotojai, sėkmingai dirbančios verslo įmonės, pagerinta mokymo(si) ir darbo aplinka, padidintas Alytaus PRC patrauklumas. Projekto poveikis: teikiamų paslaugų lankstumas ir jų prieinamumo padidinimas, viešųjų paslaugų infrastruktūros modernizavimas, sąlygojantis geresnes darbo ir mokymosi sąlygas, naujų SPMC mokymo formų įdiegimas, darbo rinkai reikalingų profesinių gebėjimų ugdymas.

Projektas finansuojamas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Bendra projekto vertė – 2 620 989,98 Eur.

„Veiksmingos mokinių skaitymo ugdymo strategijos“ Nr. 2019-1-PL01-KA201-065421
Erasmus+ KA2 programos projektas „Veiksmingos mokinių skaitymo ugdymo strategijos" Nr. 2019-1-PL01-KA201-065421

Projekto dalyviai – 10 mokymo įstaigų iš Lietuvos, Lenkijos ir Latvijos

Pagrindinis projekto partneris  - Rajono švietimo plėtros centras Gižycke, Lenkijoje.

Projekto partneriai Lietuvoje: Alytaus profesinio rengimo centras, Alytaus Dzūkijos mokykla, Alytaus Dainavos progimnazija.

Projekto partneriai Latvijoje: Jelgavas tehnikums, Rigas 93. vidusskola, Rigas Lietuviešu vidusskola.

Projekto partneriai Lenkijoje: Zespol Szkol Elektronicznych i Informatycznych im. Kosmisji Edukacji Narodowej, Skola Podstawowa w Rydzewie, Przedszkole Miejskie Nr 4 w Gizycku.

 

Projekto tikslai:

1. Pedagogų kompetencijų papildymas žiniomis, įgūdžiais ir nuostatomis, leidžiančiomis efektyviau ugdyti mokinių skaitymo kompetencijas.

2. Skaitymo regionuose partneriuose skatinimas (visuomenė, studentai, mokytojai, mokyklų administracija, vietos valdžia).

3. Veiksmingesnių strategijų, skirtų mokytis skaityti, sukūrimas ir įgyvendinimas mokyklose.

4. Apibrėžti šiuolaikinį mokyklos bibliotekos vaidmenį, jos tikslinę infrastruktūrą, įrangą ir darbuotojų kompetencijas.

5. Mokyklų komandų, turinčių kompetenciją veiksmingai mokyti skaityti, mokymas.

 

Projekto įgyvendinimo metu 50 darbuotojų iš visų mokyklų partnerių dalyvaus trijuose tarptautiniuose mokymuose.

Mokymų moduliai:

I modulis. Projekto dalyvių IT kompetencijų plėtojimas pagal „Skaitmeninių kompetencijų ugdymo ir supratimo Europoje pagrindą DIGCO MP“, taikomą skaitymo mokymui ir darbui bibliotekoje.

II modulis. Lenkijoje, Lietuvoje ir Latvijoje įgyvendintos novatoriškos vaikų ir paauglių skaitymo skatinimo strategijos.

III modulis. Gižycko, Alytaus, Rygos ir Jelgavos mokyklose įgyvendintos skaitymo ugdymo strategijos. Šios veiklos demonstravimas mokyklose partnerėse.

IV modulis. Bibliotekų darbo organizavimas Gižycko, Alytaus, Rygos ir Jelgavos mokyklose bei miestuose.

 

Pirmi mokymai Lenkijoje 2020 m. lapkritis.

Antri mokymai Latvijoje 2021 kovas.

Treti mokymai Lietuvoje (APRC) 2021 spalis.

 

Projekto metu sukurta ir nuolat atnaujinama projekto internetinė svetainė lenkų, latvių, lietuvių ir anglų kalbomis https://erasmus.poregizycko.pl/index.php/lt/
„Aktyvus dalyvis asmeniniame mokymesi visą gyvenimą“ Nr. 2019-1-ESO1-KA229-065600_6

               

Projektas „APPLE", tai yra aktyvus individualizuotas visą gyvenimą trunkantis mokymas, kuris reiškia skirtingus gyvenimo aspektus (kultūrinį, istorinį, bei skaitmeninį) ir įvairius iššūkius, su kuriais susiduria Europos mokiniai, ruošdamiesi tolesnėms studijoms ir būsimai karjerai.


Tai yra 24 mėnesių gerosios patirties mainų projektas, kurį sukūrė du profesinio mokymo centrai, vienas iš Portugalijos, kitas iš Lietuvos (Alytaus PRC) ir keturios bendrojo lavinimo mokyklos iš Turkijos, Rumunijos, Graikijos bei Ispanijos, kurios bendradarbiaus kartu su mokytojais ir mokiniais, norinčiais keistis ir dalytis žiniomis apie tai, kaip supažindinti mokinius su realybe, su kuria jie kartais susiduria turėdami įsidarbinimo sunkumų bei ribotas švietimo, socialines, kultūrines ir ekonomines galimybes.

Dėl šių priežasčių sutelksime dėmesį į tris pagrindines sritis:


• Mokymosi ir naujovių įgūdžiai: kritinis mąstymas, problemų sprendimas bei skaitmeninio raštingumo įgūdžiai;
• Karjeros ir gyvenimo įgūdžiai: lankstumas bei prisitaikymas, iniciatyvumas ir savirealizacija;
• Socialinė ir tarpkultūrinė sąveika.

„Pagalba mokiniams moksle ir informaciniame tinkle“ Nr. 2019-1-NL01-KA202-060504
Koordinatorius: Olandija, Aloysius Stichting mokymo centras
Partneriai: Vokietija, Prancūzija, Italija, Lietuva. Projektas vyksta nuo 2019 m. rugsėjo mėnesio. Projekto trukmė - 36 mėnesiai.
Projekto tikslas - sukurto skaitmeninio aplanko (e-Portfolio) pritaikymas ir koregavimas pasitelkiant projekto partnerines mokyklas. Nauji tęstinio projekto COZIMA partneriai (Italija, Prancūzija ir Lietuva) pradeda naudoti e- Porfolio, kuris bus naudojamas kaip įrankis mokiniams įsitvirtinant darbo rinkoje. Mokiniai prisijungia prie e- Portfolio, pildo asmeninę informaciją apie save, savo pasiekimus, dalyvavimą stažuotėse, filmuotą, fotografuotą medžiagą apie savo gebėjimus, aprašo darbo patirtį, įsivertina savo kompetencijas, dalyvavimą renginiuose, Erasmus+ projektų mobilumose, pateikia sertifikatus ir t.t. Šis užpildytas aplankas bus siunčiamas darbdaviams darbinantis. Čia atsispindės visa asmeninė ir profesinė informacija apie baigusį mokyklą asmenį, kuris ieško darbo pagal savo įgytą specialybę.
„Balticskills - naujo gyvenimo galimybė“ Nr. 2019-1-LT01-KA202-060744

„Tarptautinis profesinio meistriškumo konkursas „Balticskills" - naujo gyvenimo galimybė" pagal ERASMUS+KA2 Strateginių partnerysčių programą.
Projektas „Balticskills" - naujo gyvenimo galimybė" (2019-1-LT01-KA202-060744) (angl. „International professional mastery competition „Balticskills"- chance to new life") bus vykdomas 18 mėnesių (2019-10-01 – 2021-03-31).
Projekto partneriai: Tartu vocational education centre Tartu, Estija), Jelgava Technical School (Jelgava, Latvija), Liepaja State Technical school (Liepaja, Latvija). Alytaus profesinio rengimo centras yra šio projekto teikėjas ir projekto koordinatorius.
Projekto tikslas - išanalizuoti profesinio meistriškumo varžybų gerąją patirtį; Estijoje, Lietuvoje ir Latvijoje, paruošti elektrikų, suvirintojų ir stalių profesinio meistriškumo konkurso užduočių rinkinius (3 skirtingus variantus, parengti profesinio meistriškumo konkurso organizavimo ir vertinimo metodiką.
Projekto uždaviniai:
1. Parengti elektrikų, suvirintojų ir stalių profesinio meistriškumo konkurso užduočių rinkiniai (3 skirtingi variantai), anglų, lietuvių, latvių, estų kalbomis.
2. Parengta profesinio meistriškumo konkurso organizavimo ir vertinimo metodika anglų, lietuvių kalbomis.
3. Parengta vertinimo metodika ir organizavimo procedūros.
4. Europos kvalifikuotos darbo jėgos didėjimas.
Įgyvendinant projekto idėjas ir tikslus bus stiprinami mokinių praktiniai įgūdžiai.
Projekto biudžetas: 81 720,00 Eur.
„Įgūdžiai skaitmeninei plastiko pramonės įmonių ateičiai“ Nr. 600641-EPP-1-2018-1-LT-EPPKA2-SSA
                     

Projektas "ACTIONS UPWARD: THE SKILLS FOR THE DIGITAL FUTURE OF PLASTICS FACTORIES (UPSKILL)", No 600641-EPP-1-2018-1-LT-EPPKA2-SSA (partneriai)
UPSKILL: Actions Upward: The Skills for the Digital Future of Plastics Factories ERASMUS+
Sector Skills Alliances
Oficiali projekto svetainė: www.upskill-project.eu
Projekto pristatymo skaidrės: UPSKILL_General-presentation
Projekto tikslas – susieti Europos profesinio mokymo sistemas su darbo rinkos poreikiais, sukuriant, pilotuojant ir įgyvendinant inovatyvų plastiko liejimo mašinų operatorių ugdymo turinį.
• Koordinatorius – LINPRA
• Partnerių skaičius – 9
• Projekto pradžia – 2018 11
• Trukmė – 2 metai
• Alytaus profesinio rengimo centro biudžetas – 81 036,00 Eur.
Įgyvendinant šį projektą ypatingas dėmesys skiriamas skaitmeninių, robotikos bei kitų pažangios gamybos technologijų įgūdžių diegimui, taip pat aplinkosaugos ir verslumo kompetencijų ugdymui, siekiant šių rezultatų:
• Profesinio mokymo turinys bus priartintas prie realių darbo rinkos poreikių
• Bus tobulinamos ne tik plastiko liejimo mašinų operatorių, bet ir profesijos mokytojų kompetencijos
• Bus sukurta E-mokymosi sistema plastiko liejimo mašinų operatoriams
Visi partneriai:
• Alytaus profesinio rengimo centras APRC
• Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras VPM
• Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras KPMPC
• European Plastics Converters EuPC
• Plastics and Composites Federation FPC
• Alencon Institute of Plastics and Composites ISPA
• Tampere Vocational College Tredu TREDU
• Finnish Plastics Industries Federation FIPIF

„Alytaus profesinio rengimo centro mokinių profesinis mokymas pameistrystės forma“ Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-01-0001
Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis bendrai finansuojamas projektas Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-01-0001 „Alytaus profesinio rengimo centro mokinių profesinis mokymas pameistrystės forma"

Projekto tikslas – prisidėti prie praktinių įgūdžių įgijimo skatinimo darbo vietoje, didinti profesinio mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams bei jo patrauklumą.


Projekto įgyvendinimo metu bus vykdomas praktinis mokymas darbo vietose šešiose Alytaus regiono įmonėse pagal šias formaliojo mokymo programas: Suvirintojo; Automechaniko; Vizualinės reklamos gamintojo; Virėjo; Padavėjo-Barmeno; Apdailininko (Statybininko). Mokymo programų pasirinkimą lėmė šių profesijų darbuotojų poreikis darbo rinkoje.


Projekto tikslinė grupė - Alytaus profesinio rengimo centro formaliojo mokymo programų mokiniai (21 asmuo).

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2020-08-06 iki 2021-08-06.

Projekto įgyvendinimui skirta 98 837,17 Eur (devyniasdešimt aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai trisdešimt septyni eur 17 ct).
„Suaugusiųjų mokymosi galimybės – visiems ir kiekvienam!“ Nr. 09.4.2-ESFA-K-714-02-0005
Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas „Suaugusiųjų mokymosi galimybės – visiems ir kiekvienam!" Nr. 09.4.2-ESFA-K-714-02-0005.

Tikslas – sukurti paskatas ir sąlygas mokymuisi visą gyvenimą, plėtojant formaliojo mokymosi galimybes.
Uždavinys – sudaryti palankias sąlygas suaugusiems asmenims, nebaigusiems bendrojo ugdymo programos, mokytis pagal pagrindinio/vidurinio bei profesinio mokymo programas.
Pietų Lietuvos regione nedarbas viena iš didžiausių socialinių, ekonominių problemų. 2018 m. sausio mėnesio Alytaus teritorinės darbo biržos duomenimis Alytaus apskrityje yra 11-15 procentų bedarbių nuo darbingo amžiaus gyventojų. Atlikus darbdavių apklausą paaiškėjo, kad trūksta kvalifikuotų darbuotojų apdirbamojoje gamyboje, paslaugų sektoriuje, logistikoje ir kitose srityse. Daugiau nei 18 procentų darbo biržoje registruotų asmenų pagrindine nedarbo priežastimi nurodė nepakankamą turimą išsilavinimą ir kompetencijas. Daugėja jaunų asmenų, kurie iškrenta iš švietimo sistemos neįgiję pagrindinio ar vidurinio išsilavinimo dėl noro kuo greičiau tapti savarankiškais ir pradėti darbinę veiklą. Tokie asmenys dažniausiai dirba nekvalifikuotą, mažai apmokamą darbą. Iš švietimo sistemos ar darbo rinkos iškrenta ir jaunos mamos, auginančios vaikus.
Įgyvendinant projektą, bus sudarytos sąlygos suaugusiems asmenims įgyti pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą bei pageidaujamą profesinę kvalifikaciją. Projekto metu naudojami inovatyvūs mokymo metodai ir mokymo formos, nuotolinio ir elektroninio mokymosi prieinamumas leis individualizuoti mokymąsi – mokytis jiems patogiu laiku ir tinkamu tempu bei gauti kvalifikuotą pedagoginę pagalbą. Projekto dalyviai galės derinti mokymąsi ir darbą, užsitikrinti tolimesnio mokymosi tęstinumą. Projektas turės teigiamą poveikį suaugusių asmenų užimtumui, socialinei įtraukčiai, darbo rinkos pasiūlos ir paklausos suderinamumui bei ekonominiam konkurencingumui, sukurs veiksmingas sąlygas ir paskatas mokytis visą gyvenimą.
Projektas skirtas suaugusiems asmenims, kurie šiuo metu nesimoko ir neįgiję pagrindinio ar vidurinio išsilavinimo. Įgyvendinant projektą ,,Suaugusiųjų mokymosi galimybės – visiems ir kiekvienam!" bus sudarytos sąlygos 64 asmenims įgyti pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą bei pageidaujamą bei darbo rinkoje paklausią profesiją. Profesinis mokymas bus vykdomas mokykline bei pameistrystės mokymo forma.

Projektas „Suaugusiųjų mokymosi galimybės – visiems ir kiekvienam!" Nr. 09.4.2-ESFA-K-714-02-0005 finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.
„Profesinio rengimo centrų mokytojų ir meistrų skaitmeninių kompetencijų tobulinimas“ Nr. 2020-1-LT01-KA202-078040

„Profesinio rengimo centrų mokytojų ir meistrų skaitmeninių kompetencijų tobulinimas“ pagal Erasmus+ KA2 Strateginių partnerysčių programą (projekto nr. 2020-1-LT01-KA202-078040, angl. „Improve Digital Competences of VET techers and trainers“).

Projekto partneriai: Pontydysgu limited (Jungtinė Karalystė), Synergasia Enegon Politon (Graikija), Learningdigital di Stefano Tirati (Italija), Universitaet Bremen (Vokietija), Associacao Univesidade Empresa Para Desenvolvimento Tecminho (Portugalija), Vytautas Magnus University (Lietuva).

Projekto tikslas yra mokytojų ir meistrų skaitmeninių kompetencijų tobulinimas, sukuriant kvalifikacijos kėlimo išteklius, skirtus efektyvaus skaitmeninio, atviro ir novatoriško švietimo ir pedagogikos profesinio tobulėjimo planavimui ir vykdymui.

Projekto uždaviniai:

 • Išanalizuoti mokytojų ir meistrų profesinio tobulėjimo poreikius ir prioritetus, sukuriant internetinę savęs vertinimo priemonę.
 • Parengti įvairių profesinio mokymo sektorių mokymosi scenarijus ir juos išbandyti profesinio mokymo mokyklose ar darbo vietoje.
 • Sukurti skaitmeninę atvirųjų švietimo išteklių talpyklą ir geriausios praktikos pavyzdžių, kaip naudoti technologijas mokant profesinio mokymo mokykloje ir darbo vietoje.
 • Plėtoti novatoriškas mokymosi galimybes ir teikti mokymosi medžiagą profesiniam tobulėjimui profesijos mokytojams ir meistrams.
 • Sukurti ir išbandyti įvairius modelius ir programas.
 • Sukurti bendruomenę Europoje naudojamų technologijų atvirojo švietimo ir profesinio mokymo srityje.

Projekto laikotarpis: 2020.10.01-2022.09.30

Projekto biudžetas: 179 030,00 Eur.

„Pramonės sektoriaus praktinių įgūdžių įgijimas SPMC“ Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0004

Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis bendrai finansuojamas projektas „Pramonės sektoriaus praktinių įgūdžių įgijimas SPMC“ Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0004.

 

Projekto tikslas – padidinti pramonės sektoriaus profesinio mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams ir patrauklumą.

 

Projekto pareiškėjas – Alytaus profesinio rengimo centras.

Projekto partneriai:

- Elektrėnų profesinio rengimo centras;

- Jonavos politechnikos mokykla;

- Kauno technikos profesinio mokymo centras;

- Marijampolės profesinio rengimo centras;

- Smalininkų technologijos ir verslo mokykla;

- Varėnos technologijos ir verslo mokykla;

- Veisiejų technologijos ir verslo mokykla.

Projekte dalyvaus 213 mokinių, kurie mokosi pagal modulines profesinio mokymo programas: suvirintojo, automobilių elektros įrengimų remontininko, automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko, elektriko, metalo apdirbimo staklininko ir apdailininko. Juos į mokymus lydės 26 lydintys asmenys. Mokymai vyks Alytaus profesinio rengimo centro Inžinerinės pramonės SPMC ir Darbų saugos ir statybos SPMC, kurie yra aprūpinti naujausia ir pažangiausia praktinio mokymo įranga, kas sudarys sąlygas besimokantiesiems našiai ir kokybiškai dirbti bei tapti paklausiais ir konkurencingais darbo rinkoje specialistais.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2020-10-21 iki 2022-04-20.


Projekto įgyvendinimui skirta 54380,39 Eur (penkiasdešimt keturi tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt eur 39 ct).

„Praktinių įgūdžių įgijimas Karaliaus Mindaugo Sektoriniame centre” Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0016
Programa - Europos socialinio fondo agentūra
Projekto pavadinimas - Praktinių įgūdžių įgijimas Karaliaus Mindaugo Sektoriniame centre
Projekto numeris - 09.4.1-ESFA-T-736-02-0016
Projekto vykdytojas - Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras, Lietuva
Projekto partneriai
 • Alytaus profesinio rengimo centras
 • Jonavos politechnikos mokykla
 • Kėdainių profesinio rengimo centras
 • Marijampolės profesinio rengimo centras
 • Profesinio mokymo centras "Žirmūnai"
 • Tauragės profesinio rengimo centras
 • Viešoji įstaiga Elektrėnų profesinio mokymo centras
 • Viešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras
 • Zarasų profesinė mokykla

Projekto trukmė - 18 mėnesių, 2020 m.lapkritis – 2021 m. balandis

Projekto tikslas ir esmė

 • Tikslas – padidinti profesinio mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams, skatinant praktinių įgūdžių įgijimą Kirpimo, grožio ir susijusių paslaugų sektoriniame praktinio mokymo centre. Pagrindinis rezultatas: 280 mokinių, besimokančių pagal formaliojo profesinio mokymo programas iš 9 profesinių mokyklų, įgis naujus praktinius įgūdžius kirpimo, grožio ir susijusių paslaugų srityje. Tokiu būdu bus sustiprintos mokinių pozicijos (konkurencingumas) įsidarbinant, o taip pat sprendžiama darbo rinkos paklausos problema – kvalifikuotų specialistų paklausos poreikis. Projekto veikloje dalyvausiantys mokiniai, mokysis pagal masažuotojo, kirpėjo, kosmetiko, siuvėjo, floristo, visažisto ir paramediko modulines profesinio mokymo programas.

Projekto bendras biudžetas 100 000 EUR
Projekto finansavimo šaltinis Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.

“Praktinių įgūdžių įgijimas Marijampolės PRC sektoriniame žemės ūkio technologijų praktinio mokymo centre” Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0009

 

Praktinių įgūdžių įgijimas Marijampolės PRC sektoriniame žemės ūkio technologijų praktinio mokymo centre. Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0009

Projekto vykdytojas    Marijampolės profesinio rengimo centras

Projekto partneriai      Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla

                                       Vilkijos žemės ūkio mokykla

                                       Biržų technologijų ir verslo mokymo centras

                                       Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla

                                       Viešoji įstaiga Daugų technologijos ir verslo mokykla

                                       Alytaus profesinio rengimo centras

                                       Viešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras

                                       Smalininkų technologijų ir verslo mokykla

Projekto trukmė:   2020-10-21 –  2022-04-21         

Projekto tikslas -  priartinti profesinį mokymą prie darbo rinkos poreikių, tobulinant ir/arba įgyjant praktinių įgūdžių sektoriniame žemės ūkio technologijų praktinio mokymo centre. Projekto įgyvendinimo metu žemės ūkio technologijų sektoriniame praktinio mokymo centre per 18 mėnesių praktinius įgūdžius tobulins ir/arba įgis naujų 155 žemės ūkio gamybos verslo ir technikos priežiūros verslo specialybių mokiniai iš 8 profesinio mokymo įstaigų. Projektas sudarys sąlygas patirti realias darbo sąlygas ir įvertinti savo galimybes dirbti pagal pasirinktą specialybę, padrąsins mokinius rinktis mokymąsi pameistrystės forma, o įgijus kvalifikaciją tęsti darbą pagal pasirinktą specialybę.

Projekto bendras biudžetas      Projektui įgyvendinti skiriama 97.536,15 eurų.

Projekto finansavimo šaltinis   Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.

“Praktinių įgūdžių tobulinimas Variklinių transporto priemonių remonto SPMC” Nr.09.4.1-ESFA-T-736-02-0022

Projekto Nr.                                 09.4.1-ESFA-T-736-02-0022

 

Projekto pavadinimas                 Praktinių įgūdžių tobulinimas Variklinių transporto priemonių remonto SPMC

 

Programa                                     2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.4.1-ESFA-T-736 „Praktinių įgūdžių įgijimo rėmimas ir skatinimas“

 

Projekto pradžia                         2020-11-24

 

Projekto pabaiga                         2022-05-24

 

Projekto vykdytojas                    Kauno technikos profesinio mokymo centras

 

Projekto partneriai                     Ukmergės technologijų ir verslo mokykla

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras

VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykla

Alytaus profesinio rengimo centras

Šiaulių profesinio rengimo centras

Viešoji įstaiga Daugų technologijos ir verslo mokykla

Jonavos politechnikos mokykla

Kėdainių profesinio rengimo centras

 

Įgyvendinančioji institucija        Europos socialinio fondo agentūra

 

Projekto tikslas                            Padidinti profesinio mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams ir patrauklumą, siekiant įgyti praktinius įgūdžius Variklinių transporto priemonių sektoriniame praktinio mokymo centre.

 

Projekto santrauka                     Gebėti naudotis laikmečio poreikius ir realijas atitinkančia įranga, įgijus automobilių mechaniko ir automobilių elektros įrengimų remontininko kvalifikaciją, yra vienas iš lemiančių veiksnių siekiant absolventui įsitvirtinti darbo rinkoje.

 

Projekto veiklos - asmenų, besimokančių formaliojo profesinio mokymo programose, praktinis mokymas sektoriniame praktinio mokymo centre.

 

Projekto rezultatai - automobilių mechaniko ir automobilių elektros įrengimų remontininko modulinių profesinio mokymo programų mokiniai, kurie mokėsi Variklinių transporto priemonių sektoriniame praktinio mokymo centre iš 8 partnerinių mokyklų.

 

Iš viso projekto naudą gaus 324 mokiniai, iš jų 32 pagal automobilių elektros įrengimų remontininko modulinę profesinio mokymo programą, kiti 292 pagal automobilių mechaniko modulinę profesinio mokymo programą.

 

Finansavimas                               Projektui skirtas finansavimas 100 000,00 Eur (vieno šimto tūkstančio eurų 00 ct). Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos lėšų.

„Suaugusiųjų mokytojų kompetencijų tobulinimas“ pagal Erasmus+ KA2 Strateginių partnerysčių programą (projekto nr. 2020-1-IT02-KA204-079557)

„Suaugusiųjų mokytojų kompetencijų tobulinimas“ pagal Erasmus+ KA2 Strateginių partnerysčių programą (projekto nr. 2020-1-IT02-KA204-079557, angl. “Upskilling adult educators”). Projekte dalyvauja partneriai iš Graikijos, Italijos, Vokietijos, Austrijos ir Lietuvos.

Pagrindinis projekto tikslas yra pagerinti mokymo kokybę suaugusiųjų švietime, atsižvelgiant į besimokančiųjų motyvaciją ir įsitraukimą. Šiuo tikslu projekte bus numatytos: a) priemonės, reikalingos suaugusiųjų švietimo specialistų žinių, įgūdžių ir kompetencijų suaugusiųjų mokymo didaktikos srityje vertinimui pagerinti, ir b) pagerės suaugusiųjų švietimo darbuotojų mokymosi motyvacijos rezultatai; dalyvavimas vykdant projekto mokymo veiklą ir išteklius. Be to, projektas bendradarbiaus su suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėjais, kad inicijuotų veiksmus, kurie pagerintų suaugusiųjų švietimo darbuotojų kompetencijas, kad atitiktų (potencialių) besimokančių suaugusiųjų poreikius.

Numatomi rezultatai:

 • Sukurta diagnostinė priemonė, skirta įvertinti suaugusiųjų švietėjų veiklą, atsižvelgiant į suaugusiųjų motyvavimą ir įtraukimą į mokymosi veiklą;
 • Modulinio kurso programa, skirta patobulinti suaugusiųjų švietėjų žinias, įgūdžius ir kompetencijas;
 • Atviri švietimo šaltiniai;
 • Rezultatų patvirtinimas;
 • Vertinimo gairės ir rekomendacijos rezultatų integravimui į švietimo praktiką.

Tikslinės grupės:

 • Suaugusiųjų švietimo teikėjai ir individualūs pedagogai;
 • Vietos valdžios institucijos / bendruomenės teikėjai ir ne pelno organizacijos;
 • Organizacijos, teikiančios karjeros konsultacijas, profesines ir švietimo konsultacijas socialiai remtinoms grupėms;
 • Nacionalinės ir Europos švietimo ir socialinės politikos tyrimų institucijos;
 • Suaugusiųjų švietimo ir mokymosi visą gyvenimą teikėjų asociacijos ES ir nacionaliniu lygiu;
 • Neįgaliųjų grupių asociacijos.

Projekto laikotarpis: 2020.10.01-2022.11.30

Projekto biudžetas: 319 275,00 Eur.