Informacija dėl skaitmeninių pažymėjimų
Plačiau

Vykdomi projektai

      


„Profesinių kompetencijų tobulinimas Europoje“ Nr. 2020-1-LT01-KA116-077768
Erasmus+ programos projektas „Profesinių kompetencijų tobulinimas Europoje"
Nr. 2020-1-LT01-KA116-077768

Projektas skirtas Alytaus profesinio rengimo centro mokiniams bei profesijos mokytojams ir ugdymo procesą organizuojantiems asmenims. Numatyta projekto trukmė – 2 metai (2020-2022m.). Šiuo projektu apimamos visos Alytaus PRC vykdomos pirminio profesinio mokymo programos, todėl projektas turi net dvidešimt priimančiųjų partnerių vienuolikoje šalių. Visi partneriai yra profesinės mokyklos arba įstaigos glaudžiai susijusios su profesiniu mokymu, dalis jų turi Erasmus+ mobilumo chartijas.

Per du projekto įgyvendinimo metus numatytos stažuotės 154 mokiniams (t.y. apie 9% mokinių kasmet), 29 mokytojams (t.y. apie 7% mokytojų kasmet) ir trims absolventams (ErasmusPro).

ErasmusPro veikla bus vykdoma antrą kartą. Jos metu numatyta 2 virėjo ir 1 apdailininko (statybininko) specialybės absolventų stažuotė Ispanijoje ir Italijoje.

Stažuočių metu mokiniai ir mokytojai dirbs su Ispanijos, Portugalijos, Latvijos, Suomijos, Estijos, Italijos, Slovėnijos, Danijos, Prancūzijos, Vokietijos bei Lenkijos profesinėse mokyklose ir įmonėse naudojama moderniausia įranga, tuo pagerins savo profesines kompetencijas, susipažins su aukštais darbo kultūros ir darbų saugos reikalavimais, priimančios šalies istorija, kultūra, tradicijomis, ugdys lingvistinius gebėjimus bei profesinę motyvaciją. Visi projekto priimantys partneriai yra pasirinkti kaip tinkami ir patikimi, laiko patikrinti, su visais įgyvendinome tarptautinius projektus arba juos rekomendavo partneriai esantys užsienyje.

Projekto temos:

- Tarptautinis bendradarbiavimas, tarptautiniai santykiai, vystomasis bendradarbiavimas;

- Verslumo mokymasis - verslumo ugdymas.

Projekto tikslai:

- tobulinti mokinių technologines žinias ir gebėjimus, didinti būsimų specialistų konkurencingumą darbo rinkoje, supažindinant su kitose ES šalyse taikoma paslaugų teikimo kokybe, darbo naujovėmis, kvalifikaciniais reikalavimais bei tautiniais ypatumais;

- gerinti mokinių socialines ir bendrąsias kompetencijas: tarpkultūrinį bendravimą, socializacijos, komandinio darbo bei užsienio kalbos įgūdžius;

- ugdyti mokinių tarptautinį mobilumą, jų gebėjimą vertinti savo kompetencijas bei integruotis į tarptautinę darbo rinką;

- sudaryti galimybes profesijos mokytojams tobulinti profesines, technologines kompetencijas, perimti geriausias ugdymo praktikas ir jas pritaikyti savo darbe;

- suteikti kiekvienam profesijos mokytojui galimybę iš naujo įsivertinti savo profesinę veiklą, planuoti profesinį tobulinimąsi, kūrybiškai išbandyti naujus mokymo (si) metodus bei naują technologinę įrangą;

- sudaryti galimybes profesijos mokytojams ugdyti asmeninę iniciatyvą, tobulinti savo kvalifikaciją besidalinant geriausios praktikos patirtimi su užsienio šalių kolegomis.

Mokinių tarptautinio mobilumo metu pasiekti rezultatai bus patvirtinti ir pripažinti naudojant ECVET elementus, kurie užtikrins profesinio mokymo sistemų skaidrumą, tarpusavio pasitikėjimą ir mobilumą profesinio mokymo erdvėje. Taip pat mokiniams ir mokytojams bus išduoti Europass mobilumo dokumentai bei priimančios organizacijos sertifikatai.

Projekto „Profesinių kompetencijų tobulinimas Europoje" Nr. 2020-1-LT01-KA116-077768 2020 – 2022 metų stažuočių planas

„Kokybiška stažuotė - galimybė tobulėti“ Nr. 2019-1-LT01-KA116-060313
ERASMUS+ programos projektas „Kokybiška stažuotė - galimybė tobulėti" Nr. 2019-1-LT01-KA116-060313
Projektas skirtas Alytaus profesinio rengimo centro mokiniams bei profesijos mokytojams ir ugdymo procesą organizuojantiems asmenims. Šiuo projektu apimamos visos Alytaus PRC vykdomos pirminio profesinio mokymo programos, todėl projektas turi net septyniolika priimančiųjų partnerių dešimtyje šalių. Visi partneriai yra profesinės mokyklos arba įstaigos glaudžiai susijusios su profesiniu mokymu, dalis jų turi Erasmus+ mobilumo chartijas. Projekte numatytos stažuotės 119 mokinių, 24 mokytojams. Taip pat numatyti du atvykstamieji dėstymo vizitai bei dvi ErasmusPro stažuotės Alytaus profesinio rengimo centro absolventams.
Stažuočių metu mokiniai ir mokytojai dirbs su Ispanijos, Portugalijos, Latvijos, Suomijos, Estijos, Italijos, Slovėnijos, Danijos, Prancūzijos bei Lenkijos profesinėse mokyklose ir įmonėse naudojama moderniausia įranga, tuo pagerins savo profesines kompetencijas, susipažins su aukštais darbo kultūros ir darbų saugos reikalavimais, priimančios šalies istorija, kultūra, tradicijomis, ugdys lingvistinius gebėjimus bei profesinę motyvaciją. Visi projekto priimantys partneriai yra pasirinkti kaip tinkami ir patikimi, bei laiko patikrinti, su visais įgyvendinome tarptautinius projektus.
Projekto tikslai:
- tobulinti mokinių technologines žinias ir gebėjimus, didinti būsimų specialistų konkurencingumą darbo rinkoje, supažindinant su kitose ES šalyse taikoma paslaugų teikimo kokybe, darbo naujovėmis, kvalifikaciniais reikalavimais bei tautiniais ypatumais;
- gerinti mokinių socialines ir bendrąsias kompetencijas: tarpkultūrinį bendravimą, socializacijos, komandinio darbo bei užsienio kalbos įgūdžius;
- ugdyti mokinių tarptautinį mobilumą, jų gebėjimą vertinti savo kompetencijas bei integruotis į tarptautinę darbo rinką.
- sudaryti galimybes profesijos mokytojams tobulinti profesines, technologines kompetencijas, perimti geriausias ugdymo praktikas ir jas pritaikyti savo darbe;
- suteikti kiekvienam profesijos mokytojui galimybę iš naujo įsivertinti savo profesinę veiklą, planuoti profesinį tobulinimąsi, kūrybiškai išbandyti naujus mokymo(-si) metodus bei naują technologinę įrangą;
- sudaryti galimybes profesijos mokytojams ugdyti asmeninę iniciatyvą, tobulinti savo kvalifikaciją besidalinant geriausios praktikos patirtimi su užsienio šalių kolegomis.
Mokinių tarptautinio mobilumo metu pasiekti rezultatai bus patvirtinti ir pripažinti naudojant ECVET elementus, kurie užtikrins profesinio mokymo sistemų skaidrumą, tarpusavio pasitikėjimą ir mobilumą profesinio mokymo erdvėje.
„Alytaus PRC sektorinio praktinio mokymo centro plėtra“ Nr. 09.1.2-CPVA-V-721-02-0002
Europos regioninės plėtros fondo finansuojamas projektas „Alytaus PRC sektorinio praktinio mokymo centro plėtra" Nr. 09.1.2-CPVA-V-721-02-0002

Pagrindinis projekto tikslas - gerinti besimokančių asmenų profesinį pasirengimą praktinei veiklai užtikrinant aukščiausios kokybės švietimo paslaugas ir aplinką, atitinkančias besimokančio asmens, darbo rinkos ir valstybės poreikius, kartu didinant Alytaus PRC sektorinio praktinio mokymo centro patrauklumą ir prieinamumą visuomenei.

Projekto metu bus papildomai įsigyjama moderni įranga, modernizuojama Alytaus PRC SPMC švietimo infrastruktūra. Tokiu būdu bus didinama mokslo ir švietimo paslaugų įvairovė, sudarytos sąlygos aukštesnei mokymų kokybei, prieinamumo ir interaktyvumo didinimui, kas leis sudaryti sąlygas besimokančiųjų skaičiaus didėjimui.

Projekto veiklos, sprendžiančios projekto problemas:

• Suvirinimo, litavimo, elektros technologijų, alternatyvios energetikos, plastikų apdirbimo, darbų saugos praktinio mokymo, programinio valdymo medienos apdirbimo laboratorijų plėtra įsigyjant reikalingą technologinę įrangą;

• Trinkelių klojimo ir mažosios mechanizacijos dirbtuvių bei automobilių ir žemės ūkio mašinų dirbtuvių plėtra įsigyjant reikalingus technologinius įrenginius;

• IT sistemų plėtra įsigyjant reikalingą kompiuterinę ir programinę įrangą;

• Bendrabučio adresu Putinų g. 40, Alytuje, vidaus patalpų kapitalinis remontas bei fasado remontas, šilumos siurblių įrengimas;

• Bendrabučio pritaikymo mokinių poreikiams reikalingų baldų bei buitinės technikos įsigijimas;

• Užlipimo ant stogo, skirto saulės elektrinei, įrengimas;

• Sporto salės Alytaus PRC žemės ūkio skyriuje, Simne remontas.

Šių veiklų įgyvendinimas užtikrins aukštą teikiamų profesinio mokymo paslaugų kokybę, geresnį mokinių pasirengimą praktinei veiklai bei jų sėkmingą integraciją darbo rinkoje.
Projekto pasekmių ir poveikio vertinimas rodo teigiamas įgyvendinto projekto ilgalaikes pasekmes ir poveikį Alytaus PRC SPMC veiklai. Svarbiausios projekto pasekmės: darbo rinkos poreikius tenkinančios atnaujintos ir naujos formalios ir neformalios profesinio mokymo programos, aukštos kvalifikacijos darbuotojai, sėkmingai dirbančios verslo įmonės, pagerinta mokymo(si) ir darbo aplinka, padidintas Alytaus PRC patrauklumas. Projekto poveikis: teikiamų paslaugų lankstumas ir jų prieinamumo padidinimas, viešųjų paslaugų infrastruktūros modernizavimas, sąlygojantis geresnes darbo ir mokymosi sąlygas, naujų SPMC mokymo formų įdiegimas, darbo rinkai reikalingų profesinių gebėjimų ugdymas.

Projektas finansuojamas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Bendra projekto vertė – 2 620 989,98 Eur.

„Veiksmingos mokinių skaitymo ugdymo strategijos“ Nr. 2019-1-PL01-KA201-065421
Erasmus+ KA2 programos projektas „Veiksmingos mokinių skaitymo ugdymo strategijos" Nr. 2019-1-PL01-KA201-065421

Projekto dalyviai – 10 mokymo įstaigų iš Lietuvos, Lenkijos ir Latvijos

Pagrindinis projekto partneris  - Rajono švietimo plėtros centras Gižycke, Lenkijoje.

Projekto partneriai Lietuvoje: Alytaus profesinio rengimo centras, Alytaus Dzūkijos mokykla, Alytaus Dainavos progimnazija.

Projekto partneriai Latvijoje: Jelgavas tehnikums, Rigas 93. vidusskola, Rigas Lietuviešu vidusskola.

Projekto partneriai Lenkijoje: Zespol Szkol Elektronicznych i Informatycznych im. Kosmisji Edukacji Narodowej, Skola Podstawowa w Rydzewie, Przedszkole Miejskie Nr 4 w Gizycku.

 

Projekto tikslai:

1. Pedagogų kompetencijų papildymas žiniomis, įgūdžiais ir nuostatomis, leidžiančiomis efektyviau ugdyti mokinių skaitymo kompetencijas.

2. Skaitymo regionuose partneriuose skatinimas (visuomenė, studentai, mokytojai, mokyklų administracija, vietos valdžia).

3. Veiksmingesnių strategijų, skirtų mokytis skaityti, sukūrimas ir įgyvendinimas mokyklose.

4. Apibrėžti šiuolaikinį mokyklos bibliotekos vaidmenį, jos tikslinę infrastruktūrą, įrangą ir darbuotojų kompetencijas.

5. Mokyklų komandų, turinčių kompetenciją veiksmingai mokyti skaityti, mokymas.

 

Projekto įgyvendinimo metu 50 darbuotojų iš visų mokyklų partnerių dalyvaus trijuose tarptautiniuose mokymuose.

Mokymų moduliai:

I modulis. Projekto dalyvių IT kompetencijų plėtojimas pagal „Skaitmeninių kompetencijų ugdymo ir supratimo Europoje pagrindą DIGCO MP“, taikomą skaitymo mokymui ir darbui bibliotekoje.

II modulis. Lenkijoje, Lietuvoje ir Latvijoje įgyvendintos novatoriškos vaikų ir paauglių skaitymo skatinimo strategijos.

III modulis. Gižycko, Alytaus, Rygos ir Jelgavos mokyklose įgyvendintos skaitymo ugdymo strategijos. Šios veiklos demonstravimas mokyklose partnerėse.

IV modulis. Bibliotekų darbo organizavimas Gižycko, Alytaus, Rygos ir Jelgavos mokyklose bei miestuose.

 

Pirmi mokymai Lenkijoje 2020 m. lapkritis.

Antri mokymai Latvijoje 2021 kovas.

Treti mokymai Lietuvoje (APRC) 2021 spalis.

 

Projekto metu sukurta ir nuolat atnaujinama projekto internetinė svetainė lenkų, latvių, lietuvių ir anglų kalbomis https://erasmus.poregizycko.pl/index.php/lt/
„Aktyvus dalyvis asmeniniame mokymesi visą gyvenimą“ Nr. 2019-1-ESO1-KA229-065600_6

               

Projektas „APPLE", tai yra aktyvus individualizuotas visą gyvenimą trunkantis mokymas, kuris reiškia skirtingus gyvenimo aspektus (kultūrinį, istorinį, bei skaitmeninį) ir įvairius iššūkius, su kuriais susiduria Europos mokiniai, ruošdamiesi tolesnėms studijoms ir būsimai karjerai.


Tai yra 24 mėnesių gerosios patirties mainų projektas, kurį sukūrė du profesinio mokymo centrai, vienas iš Portugalijos, kitas iš Lietuvos (Alytaus PRC) ir keturios bendrojo lavinimo mokyklos iš Turkijos, Rumunijos, Graikijos bei Ispanijos, kurios bendradarbiaus kartu su mokytojais ir mokiniais, norinčiais keistis ir dalytis žiniomis apie tai, kaip supažindinti mokinius su realybe, su kuria jie kartais susiduria turėdami įsidarbinimo sunkumų bei ribotas švietimo, socialines, kultūrines ir ekonomines galimybes.

Dėl šių priežasčių sutelksime dėmesį į tris pagrindines sritis:


• Mokymosi ir naujovių įgūdžiai: kritinis mąstymas, problemų sprendimas bei skaitmeninio raštingumo įgūdžiai;
• Karjeros ir gyvenimo įgūdžiai: lankstumas bei prisitaikymas, iniciatyvumas ir savirealizacija;
• Socialinė ir tarpkultūrinė sąveika.

„Pagalba mokiniams moksle ir informaciniame tinkle“ Nr. 2019-1-NL01-KA202-060504
Koordinatorius: Olandija, Aloysius Stichting mokymo centras
Partneriai: Vokietija, Prancūzija, Italija, Lietuva. Projektas vyksta nuo 2019 m. rugsėjo mėnesio. Projekto trukmė - 36 mėnesiai.
Projekto tikslas - sukurto skaitmeninio aplanko (e-Portfolio) pritaikymas ir koregavimas pasitelkiant projekto partnerines mokyklas. Nauji tęstinio projekto COZIMA partneriai (Italija, Prancūzija ir Lietuva) pradeda naudoti e- Porfolio, kuris bus naudojamas kaip įrankis mokiniams įsitvirtinant darbo rinkoje. Mokiniai prisijungia prie e- Portfolio, pildo asmeninę informaciją apie save, savo pasiekimus, dalyvavimą stažuotėse, filmuotą, fotografuotą medžiagą apie savo gebėjimus, aprašo darbo patirtį, įsivertina savo kompetencijas, dalyvavimą renginiuose, Erasmus+ projektų mobilumose, pateikia sertifikatus ir t.t. Šis užpildytas aplankas bus siunčiamas darbdaviams darbinantis. Čia atsispindės visa asmeninė ir profesinė informacija apie baigusį mokyklą asmenį, kuris ieško darbo pagal savo įgytą specialybę.
„Suaugusiųjų mokymosi galimybės – visiems ir kiekvienam!“ Nr. 09.4.2-ESFA-K-714-02-0005
Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas „Suaugusiųjų mokymosi galimybės – visiems ir kiekvienam!" Nr. 09.4.2-ESFA-K-714-02-0005.

Tikslas – sukurti paskatas ir sąlygas mokymuisi visą gyvenimą, plėtojant formaliojo mokymosi galimybes.
Uždavinys – sudaryti palankias sąlygas suaugusiems asmenims, nebaigusiems bendrojo ugdymo programos, mokytis pagal pagrindinio/vidurinio bei profesinio mokymo programas.
Pietų Lietuvos regione nedarbas viena iš didžiausių socialinių, ekonominių problemų. 2018 m. sausio mėnesio Alytaus teritorinės darbo biržos duomenimis Alytaus apskrityje yra 11-15 procentų bedarbių nuo darbingo amžiaus gyventojų. Atlikus darbdavių apklausą paaiškėjo, kad trūksta kvalifikuotų darbuotojų apdirbamojoje gamyboje, paslaugų sektoriuje, logistikoje ir kitose srityse. Daugiau nei 18 procentų darbo biržoje registruotų asmenų pagrindine nedarbo priežastimi nurodė nepakankamą turimą išsilavinimą ir kompetencijas. Daugėja jaunų asmenų, kurie iškrenta iš švietimo sistemos neįgiję pagrindinio ar vidurinio išsilavinimo dėl noro kuo greičiau tapti savarankiškais ir pradėti darbinę veiklą. Tokie asmenys dažniausiai dirba nekvalifikuotą, mažai apmokamą darbą. Iš švietimo sistemos ar darbo rinkos iškrenta ir jaunos mamos, auginančios vaikus.
Įgyvendinant projektą, bus sudarytos sąlygos suaugusiems asmenims įgyti pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą bei pageidaujamą profesinę kvalifikaciją. Projekto metu naudojami inovatyvūs mokymo metodai ir mokymo formos, nuotolinio ir elektroninio mokymosi prieinamumas leis individualizuoti mokymąsi – mokytis jiems patogiu laiku ir tinkamu tempu bei gauti kvalifikuotą pedagoginę pagalbą. Projekto dalyviai galės derinti mokymąsi ir darbą, užsitikrinti tolimesnio mokymosi tęstinumą. Projektas turės teigiamą poveikį suaugusių asmenų užimtumui, socialinei įtraukčiai, darbo rinkos pasiūlos ir paklausos suderinamumui bei ekonominiam konkurencingumui, sukurs veiksmingas sąlygas ir paskatas mokytis visą gyvenimą.
Projektas skirtas suaugusiems asmenims, kurie šiuo metu nesimoko ir neįgiję pagrindinio ar vidurinio išsilavinimo. Įgyvendinant projektą ,,Suaugusiųjų mokymosi galimybės – visiems ir kiekvienam!" bus sudarytos sąlygos 64 asmenims įgyti pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą bei pageidaujamą bei darbo rinkoje paklausią profesiją. Profesinis mokymas bus vykdomas mokykline bei pameistrystės mokymo forma.

Projektas „Suaugusiųjų mokymosi galimybės – visiems ir kiekvienam!" Nr. 09.4.2-ESFA-K-714-02-0005 finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.
„Profesinio rengimo centrų mokytojų ir meistrų skaitmeninių kompetencijų tobulinimas“ Nr. 2020-1-LT01-KA202-078040

„Profesinio rengimo centrų mokytojų ir meistrų skaitmeninių kompetencijų tobulinimas“ pagal Erasmus+ KA2 Strateginių partnerysčių programą (projekto nr. 2020-1-LT01-KA202-078040, angl. „Improve Digital Competences of VET techers and trainers“).

Projekto partneriai: Pontydysgu limited (Jungtinė Karalystė), Synergasia Enegon Politon (Graikija), Learningdigital di Stefano Tirati (Italija), Universitaet Bremen (Vokietija), Associacao Univesidade Empresa Para Desenvolvimento Tecminho (Portugalija), Vytautas Magnus University (Lietuva).

Projekto tikslas yra mokytojų ir meistrų skaitmeninių kompetencijų tobulinimas, sukuriant kvalifikacijos kėlimo išteklius, skirtus efektyvaus skaitmeninio, atviro ir novatoriško švietimo ir pedagogikos profesinio tobulėjimo planavimui ir vykdymui.

Projekto uždaviniai:

 • Išanalizuoti mokytojų ir meistrų profesinio tobulėjimo poreikius ir prioritetus, sukuriant internetinę savęs vertinimo priemonę.
 • Parengti įvairių profesinio mokymo sektorių mokymosi scenarijus ir juos išbandyti profesinio mokymo mokyklose ar darbo vietoje.
 • Sukurti skaitmeninę atvirųjų švietimo išteklių talpyklą ir geriausios praktikos pavyzdžių, kaip naudoti technologijas mokant profesinio mokymo mokykloje ir darbo vietoje.
 • Plėtoti novatoriškas mokymosi galimybes ir teikti mokymosi medžiagą profesiniam tobulėjimui profesijos mokytojams ir meistrams.
 • Sukurti ir išbandyti įvairius modelius ir programas.
 • Sukurti bendruomenę Europoje naudojamų technologijų atvirojo švietimo ir profesinio mokymo srityje.

Projekto laikotarpis: 2020.10.01-2022.09.30

Projekto biudžetas: 179 030,00 Eur.

„Suaugusiųjų mokytojų kompetencijų tobulinimas“ pagal Erasmus+ KA2 Strateginių partnerysčių programą (projekto nr. 2020-1-IT02-KA204-079557)

„Suaugusiųjų mokytojų kompetencijų tobulinimas“ pagal Erasmus+ KA2 Strateginių partnerysčių programą (projekto nr. 2020-1-IT02-KA204-079557, angl. “Upskilling adult educators”). Projekte dalyvauja partneriai iš Graikijos, Italijos, Vokietijos, Austrijos ir Lietuvos.

Pagrindinis projekto tikslas yra pagerinti mokymo kokybę suaugusiųjų švietime, atsižvelgiant į besimokančiųjų motyvaciją ir įsitraukimą. Šiuo tikslu projekte bus numatytos: a) priemonės, reikalingos suaugusiųjų švietimo specialistų žinių, įgūdžių ir kompetencijų suaugusiųjų mokymo didaktikos srityje vertinimui pagerinti, ir b) pagerės suaugusiųjų švietimo darbuotojų mokymosi motyvacijos rezultatai; dalyvavimas vykdant projekto mokymo veiklą ir išteklius. Be to, projektas bendradarbiaus su suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėjais, kad inicijuotų veiksmus, kurie pagerintų suaugusiųjų švietimo darbuotojų kompetencijas, kad atitiktų (potencialių) besimokančių suaugusiųjų poreikius.

Numatomi rezultatai:

 • Sukurta diagnostinė priemonė, skirta įvertinti suaugusiųjų švietėjų veiklą, atsižvelgiant į suaugusiųjų motyvavimą ir įtraukimą į mokymosi veiklą;
 • Modulinio kurso programa, skirta patobulinti suaugusiųjų švietėjų žinias, įgūdžius ir kompetencijas;
 • Atviri švietimo šaltiniai;
 • Rezultatų patvirtinimas;
 • Vertinimo gairės ir rekomendacijos rezultatų integravimui į švietimo praktiką.

Tikslinės grupės:

 • Suaugusiųjų švietimo teikėjai ir individualūs pedagogai;
 • Vietos valdžios institucijos / bendruomenės teikėjai ir ne pelno organizacijos;
 • Organizacijos, teikiančios karjeros konsultacijas, profesines ir švietimo konsultacijas socialiai remtinoms grupėms;
 • Nacionalinės ir Europos švietimo ir socialinės politikos tyrimų institucijos;
 • Suaugusiųjų švietimo ir mokymosi visą gyvenimą teikėjų asociacijos ES ir nacionaliniu lygiu;
 • Neįgaliųjų grupių asociacijos.

Projekto laikotarpis: 2020.10.01-2022.11.30

Projekto biudžetas: 319 275,00 Eur.

„Skaitmeninis vertinimas profesiniame mokyme“ Nr. 2020-1-UK01-KA226-VET-094491

       

Erasmus+ KA2 programos projektas „Skaitmeninis vertinimas profesiniame mokyme" (projekto Nr. 2020-1-UK01-KA226-VET-094491, angl. „eAssessment in VET").


Projekto partneriai: Pontydysgu limited (Jungtinė Karalystė), Synergasia Enegon Politon (Graikija), Associacao Univesidade Empresa Para Desenvolvimento Tecminho (Portugalija), Instituut voor KennisManagement (Belgija), VEREIN ZUR BERUFSFORDERUNG DER BAUWIRTSCHAFT NORD EV (Vokietija), Alytaus profesinio rengimo centras (Lietuva).


Projekto tikslas yra padėti profesinio mokymo mokytojams ir meistrams naudotis el. vertinimu kartu su profesijos mokiniais, pateikiant gaires, įrankius, geriausią praktiką ir prieigą prie internetinės bendruomenės.


Projektas „eAssessment in VET" siekia sukurti profesinio rengimo mokytojams ir meistrams skirtą priemonių rinkinį, kuriame bus analizuojamos įvairios el. vertinimo priemonės, pateikiant geriausios praktikos pavyzdžius, susijusius su el. vertinimu profesinio rengimo ir mokymo srityje, ir gaires, padedančias mokytojams pereiti nuo siauro uždavinio vertinimo prie autentiškų, holistinių vertinimo metodų. Į jį bus įtraukti šeši vertinimo scenarijai skirtingoms situacijoms klasėje ir darbo vietoje statybų ir paslaugų sektoriuose, naudojant skaitmenines priemones ir autentiškus/holistinius metodus. Masinis atviras internetinis kursas bus atviras dalyviams visose šalyse, taip pat internetinė platforma, skirta remti „eAessessment for Profet" profesijos bendruomenę.


Projekto laikotarpis: 2021.06.30-2023.06.29
Projekto biudžetas: 233 630,00 Eur.

„Profesinis mokymas pameistrystės forma" Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-03-0004
Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis bendrai finansuojamas projektas Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-03-0004 „Profesinis mokymas pameistrystės forma".

Projekto tikslas – prisidėti prie praktinių įgūdžių įgijimo skatinimo darbo vietoje, didinti profesinio mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams bei jo patrauklumą.

Projekto įgyvendinimo metu bus vykdomas praktinis mokymas darbo vietose šešiose Alytaus regiono įmonėse pagal šias formaliojo mokymo programas: Suvirintojo; Automechaniko; Automobilių elektros įrenginių remontininko, Staliaus; Apdailininko (Statybininko); Konditerio. Mokymo programų pasirinkimą lėmė šių profesijų darbuotojų poreikis darbo rinkoje.
Projekto tikslinė grupė - Alytaus profesinio rengimo centro formaliojo mokymo programų mokiniai (25 asmenys).


Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2021-12-07 iki 2023-08-07
Projekto įgyvendinimui skirta 123.756,65 Eur (vienas šimtas dvidešimt trys tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt šeši eurai, 65 ct).

ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS ŠALTINIŲ (SAULĖS ELEKTRINĖS) DIEGIMAS ALYTAUS PROFESINIO RENGIMO CENTRE“
Projektas „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės elektrinės) diegimas Alytaus profesinio rengimo centre"

Apie projektą

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Alytaus profesinio rengimo centrui skyrė finansavimą pagal finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose".

Projekto lėšomis Alytaus profesinio rengimo centro trijuose pastatuose: Putinų g. 40, Alytus, A. Jonyno g. 12A Alytus, A. Sakalausko g. 10 Alytus, bus įdiegtos saulės fotovoltinė elektrinės. Bendra saulės fotovoltinių elektrinių galia - 229,88 kW. Šios įrangos pagalba numatoma pagaminti apie 215 215 MWh elektros energijos per metus.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021 01 – 2023 01
Projektas finansuojamas Klimato kaitos programos lėšomis.

„Elektriko modulinės profesinio mokymo programos patrauklumo didinimas“ Nr. KA220-VET-6ABB1E4AKA2
„Elektriko modulinės profesinio mokymo programos patrauklumo didinimas" pagal Erasmus+ KA2 Strateginių partnerysčių programą (projekto Nr. 2021-1-DE02-KA220-VET-000029591, angl. „Improving the Efficiency and Attractiveness of Vocational Education/Training of Electricians").

Projekto partneriai: Social CRM Research Center e. V. (Vokietija), Rezeknes tehnologiju akademija (Latvija), European Center for Education, Science and Innovation (Bulgarija), Alytaus profesinio rengimo centras (Lietuva), iTStudy Hungary Számítástechnikai Oktatóés Kutatóközpont Kft. (Vengrija), Schnellkraft Personalmanagement GmbH (Vokietija).

Projektu siekiama ugdyti naujas profesijos mokytojų ir mokinių kompetencijas, orientuotas į elektriko energetinio efektyvumo srityje atliekamus darbus. Didelį dėmesį skiriant „išmaniojo namo" darbams, taip prisidedant prie Europos elektros pramonės dabarties problemų sprendimo - kvalifikuotų specialistų trūkumo. Projekto veiklos orientuotos į elektriko profesijos ateities darbo specifiką ir tam reikalingų kompetencijų ugdymą.

Įgyvendinant projektą profesijos mokytojams bus organizuojami pastato elektros energijos instaliacijos efektyvumo mokymai.

Įgyvendinus projektą bus parengti kvalifikuoti specialistai gebantys taikyti šiuolaikinius technologinius sprendimus mažinant pastatų energijos suvartojimas bei CO2 emisija.

Projekto laikotarpis: 2021.11.01-2023.10.31

Projekto biudžetas: 135 116,00 Eur.
CIRCVET - Žiedinės ekonomikos praktinio mokymo medžiaga plastiko gamybos įmonėms
 

CIRCVET projektą finansuoja ERASMUS-EDU-2021-PI-ALL-INNO-EDU-ENTERP – Švietimo ir įmonių aljansai
Projekto pradžia - 2022 m. rugsėjis, pabaiga – 2025 m. rugpjūtis.

TIKSLAI:
• pagal įmonių poreikius parengti mokymo medžiagą, apimančią visą plastiko vertės grandinę 6 ES kalbomis;
• pritaikyti mokymus pirminiame profesiniame mokyme ir tęstiniame profesiniame mokyme;
• sukurti akredituotus MOOC/NOOC modulius;
• sukurti el. mokymo platformą;
• sukurkti tvirtus ryšius tarp akademinės aplinkos/profesinio mokymo centrų/įmonių;
• išbandyti ir patvirtinti kursus beveik 80-yje įmonių ir su beveik 200 pirminio ir tęstinio profesinio mokymo studentų.

VEIKLOS:
Projekto metu bus sukurtas veiklų komplektas, skirtas įmonių poreikiams išanalizuoti, jų interesams patenkinti ir siekti, kad plastiko pramonės vertės grandinėje būtų skatinama aktualesnio ir kokybiškesnio švietimo ir profesinio mokymo pasiūla.

PROJEKTO PARTNERIAI:
- 5 partneriai (AIJU, CENTIMFE, PROPLAST, POLYMERIS, LINPRA) yra asociacijos ar klasteriai, kurie atstovauja sektoriaus mažąsias ir vidutines įmones (MVĮ). 3 iš jų taip pat yra tyrimų centrai (CENTIMFE, PROPLAST, POLYMERIS), remiantys inovacijas;
- 5 partneriai (KIMW-Q, ULPGC, UNITRENTO, APRC, VPM) atstovauja švietimo ir mokymo sektorių kaip universitetai arba profesinio mokymo centrai;
- 1 partneris (IDL) turi techninių kompetencijų ir patirties kuriant ir diegiant IRT išteklius;
- 1 partneris (HIT) atspindi verslo modelių ir verslumo naujoves, pagrindinius perėjimo prie žiedinės ekonomikos modelio aspektus.
„Karjeros specialistų tinklo vystymas“

Projekto „Karjeros specialistų tinklo vystymas“ tikslas – užtikrinti profesinio orientavimo paslaugų teikimą įvairaus amžiaus mokiniams bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir kitose švietimo įstaigose. 

Projekto metu numatoma vystyti karjeros specialistų tinklą ir užtikrinti karjeros konsultavimo paslaugų teikimą mokiniams. Projekto metu bus įdarbinti karjeros specialistai, teikiantys profesinio orientavimo paslaugas mokiniams bendrojo ugdymo mokyklose ar kitose švietimo įstaigose. Numatoma, kad 2023 m. pabaigoje švietimo įstaigose dirbs 380 karjeros specialistų. Profesinis orientavimas bus vykdomas teikiant ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugas.

Projekto trukmė – 2022 m. rugsėjo 13 d. – 2023 m. gruodžio 31 d.
Projekto finansavimo suma – 9 998 172,97 Eur 


Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis.