Informacija dėl skaitmeninių pažymėjimų
Plačiau

Naujienos

„Asmenų, užsiimančių žemės ūkio veikla, konkurencingumo didinimas Alytaus rajone“

2023 05 30

                     

Alytaus profesinio rengimo centras baigė įgyvendinti Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla" veiklos srities „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti" projektą „Asmenų, užsiimančių žemės ūkio veikla, konkurencingumo didinimas Alytaus rajone" Nr. 14PM-KA-21-1-08436-PR001.
Šiuo projektu Alytaus PRC siekė ugdyti ūkininkų, žemdirbių ir kaimo gyventojų, kurių veikla yra susijusi su žemės, miškų ūkio ar alternatyvia žemės ūkiui veikla, mokesčių apskaičiavimo, apskaitos, sumokėjimo ir deklaravimo kompetencijas, suteikti jiems žinių apie žemės ūkio rinkodarą ir pardavimų vadybą, saugos ir sveikatos užtikrinimą ūkyje, finansinės apskaitos svarbą ūkyje. Siekė stiprinti ūkininkų ir kitų kaimo gyventojų verslumo įgūdžius, reikalingus norint prisitaikyti prie kokybinių ir kiekybinių pokyčių, vykstančių žemės ūkio bei kaimo plėtros sektoriuje.


Projekto metu buvo apmokytas 61 asmuo pagal šias neformalaus profesinio mokymo programas: Verslumo ugdymas (kodas 396134006), Žemės ūkio rinkodaros ir pardavimų vadyba (kodas 396131414), Mokesčių ir įmokų naujovės (ūkininkams) (kodas 296134403), Saugos ir sveikatos užtikrinimas ūkininko ūkyje (kodas 296186202), Finansinės apskaitos svarba ūkininko ūkyje (396134405).


Projekto metu kursų dalyviai įgijo žinių apie darbų ir darbo priemonių įvairovę žemės ūkyje, išmoko vertinti ūkyje esamą darbo saugos padėtį, numatyti galimus pavojus, kuriuos kelia nesaugi darbo aplinka, susipažino su cheminių medžiagų pavojingumu ir įgijo žinių kaip šias medžiagas naudoti nekeliant pavojaus nei žmogui, nei gamtai, suprato kokią svarbą turi žemės ūkio mechanizmai ir jų techninė būklė, kad vykdant darbus su techniškai netvarkingais žemės ūkio paskirties įrengimais ne tik teršiama aplinka, bet ir keliamas pavojus darbuotojų saugumui. Ugdė ir tobulino kompetencijas, būtinas suvokti ūkininkų ūkių apskaitos įstatyminę bazę, ūkininko ūkio finansinėse ataskaitose pateikiamos informacijos turinį ir prasmę, biologinio turto ir žemės ūkio produktų savikainos apskaičiavimo principus, apskaitos duomenų panaudojimo galimybes, priimant ūkio veiklos bei jos finansavimo sprendimus.
Manome, kad įgytos žinios ir įgūdžiai skatins dalyvavusius mokymuose ūkininkus modernizuoti savo ūkius bei plėsti ūkinę veiklą, tuo pačiu kuriant naujas darbo vietas ir mažinant nedarbą kaime.

Vilija Simonaitienė
Projekto vadovė