Priėmimas 2019

Asmenų, pageidaujančių mokytis pagal pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programas, priėmimas vykdomas per LAMA BPO informacinę sistemą www.lamabpo.lt nuo 2019 m. birželio 2 d.

Stojančiųjų prašymų priimti mokytis teikimas per LAMA BPO informacinę sistemą, konsultavimas ir informavimas apie bendrojo priėmimo vykdymą teikiamas Pramonės ir prekybos skyriuje, Putinų g. 40, I korpuse, 113 kab. pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17 val., penktadieniais – nuo 8.00 iki 15.45 val. Informacija telefonu – 8 612 75 270 arba el. p. karjera@aprc.lt

Prašymai mokytis į 9 ar 10 klases priimami bei sutartys pasirašomos adresu Putinų g. 40, I korp., 113 kab., Alytus. Tel./faks. (8 315) 77 979, 8 612 75 270.2019 METŲ BENDROJO PRIĖMIMO Į FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS TERMINAI


SUTARTIES PASIRAŠYMO METU PATEIKIAMI ŠIE DOKUMENTAI:

• Išsilavinimo dokumentas (originalas);

• Sveikatos pažyma (086/a forma) ir (027-1/a forma – asmenims iki 18 m.);

• Trys nuotraukos dokumentams (3x4);

• Asmens dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė).

Užsieniečiai – dokumentus, patvirtinančius jų teisę laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.

• Asmenys, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų, mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas priimami pateikę aukščiau išvardytus dokumentus ir atitinkamą(-us) dokumentą(-us):

- pedagoginės psichologinės tarnybos ar švietimo pagalbos tarnybos pažymą dėl nustatytų specialiųjų ugdymosi poreikių;

- gydytojo oftalmologo regėjimo būklės įvertinimą, jei asmuo turi regėjimo sutrikimų;

- gydytojo surdologo klausos įvertinimą su klausos tonine audiograma, jei asmuo turi klausos sutrikimų;

- fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo ir (ar) gydytojo ortopedo ir (ar) gydytojo neurologo fizinės ir judėjimo būklės įvertinimą, jei asmuo turi fizinių ir judėjimo sutrikimų;

- gydytojo psichiatro įvertinimą ir rekomendaciją, jei asmuo turi elgesio ir (ar) emocijų sutrikimų;

- jei asmuo serga lėtine liga, – sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų rekomendaciją.

2018-04-05 – DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2004 M. BIRŽELIO 25 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-1019 „DĖL PRIĖMIMO Į VALSTYBINĘ IR SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLĄ, PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGĄ BENDRŲJŲ KRITERIJŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

2018-03-27 – DĖL ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ MOKYTIS PAGAL PIRMINIO ARBA TĘSTINIO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS, BENDROJO PRIĖMIMO Į VALSTYBINĘ AR SAVIVALDYBĖS ARBA NEVALSTYBINĘ PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2017-12-14 – PROFESINIO MOKYMO ĮSTATYMO NR. VIII-450 PAKEITIMO ĮSTATYMAS