Informacija dėl skaitmeninių pažymėjimų
Plačiau

Kodėl verta rinktis profesinį mokymą?

  • Titulinis
  • Kodėl verta rinktis profesinį mokymą?

NEMOKAMAS MOKSLAS IR STIPENDIJA. Visi, kurie siekia įgyti pirmą profesiją, už mokymąsi profesinėje mokykloje nemoka! Pirmą kartą besimokantys, labai gerai lankantys pamokas ir pažangūs mokiniai kas mėnesį gali gauti nuo 55 iki 165 eurų stipendiją.

 

SPECIALYBĖ - PER TRUMPESNĮ LAIKĄ. Turintiems pagrindinį išsilavinimą mokslas trunka 2,3 – 3 metus: gimnazijos skyriuje baigę 12 klasių ir išlaikę brandos egzaminus, įgyja brandos atestatą. Kartu mokosi ir profesijos, o trečiame kurse, įsivertinę asmens įgytas kompetencijas, gauna profesinio mokymo diplomą. Taigi, mažiau nei per trejus metus sėkmingai įgyjamas vidurinis išsilavinimas ir specialybė. Vos 19 metų turintys absolventai jau gali sėkmingai konkuruoti darbo rinkoje ir/ar toliau, studijuoti aukštosiose mokyklose. Gimnazijose baigusiems 12 klasių mokiniams mokslas, priklausomai nuo pasirinktos specialybės, gali trukti 2, 1,5 ar 1 metus.

 

PRAKTINIS MOKYMAS – PASIRUOŠIMAS DARBUI. Kad mokinys būtų tinkamai pasirengęs atlikti konkrečius darbus, turėtų tvirtus praktinius įgūdžius ir galėtų konkuruoti nuolat kintančioje darbo rinkoje, mokymo procese daugiau nei 70 procentų programos valandų skiriama praktiniams užsiėmimams. Praktinis mokymas vykdomas Centre naudojant inovatyvias mokymo priemonės, įrangą bei technologijas. Baigiamųjų kursų mokiniai praktiką atlieka realioje darbo vietoje – geriausiose regiono įmonėse, įstaigose, organizacijose.

 

MODERNI MOKYMO BAZĖ. Mokiniai mokosi moderniai įrengtuose mokomuosiuose kabinetuose, laboratorijose ir praktinio mokymo dirbtuvėse. Mokymosi aplinka pritaikyta specialiųjų poreikių ir judėjimo negalią turintiems asmenims. Centre veikia Inžinerinės pramonės bei Darbų saugos ir statybos sektoriniai praktinio mokymo centrai aprūpinti šiuolaikinė įranga. Praktinio mokymo centruose sėkmingai mokosi ne tik Centro mokiniai, bet ir kitų respublikos profesinių mokyklų mokiniai, kvalifikaciją kelia įmonių darbuotojai.

Siekiant užtikrinti aukštą mokymo kokybę, atliekama situacijos darbo rinkoje analizė, bendradarbiaujama su verslo, mokslo ir mokymo institucijomis, įgyvendinamos naujos modulinės profesinio mokymo programos, vystomi žmogiškieji ištekliai, kuriama nauja infrastruktūra bei patraukli edukacinė aplinka, įdiegta ir veikia LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus atitinkanti kokybės vadybos sistema.

 

PRAKTIKA LIETUVOJE IR STAŽUOTĖS UŽSIENIO ĮMONĖSE. Absolventai praktiką gali atlikti ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Labiausiai motyvuotus ir gabiausius mokinius darbdaviai įdarbina jau praktikos metu. Centras aktyviai dalyvauja ir įgyvendina ES, nacionalinius ir vietinius projektus. Mokiniai turi galimybę vykti į praktines stažuotes užsienyje, kur moderniausiuose ES šalių įmonėse taip pat gali atlikti keturių-penkių savaičių praktikas, dalyvauti pažintinėse ekskursijose, tobulinti anglų ir kitų kalbų, komunikacinius ir socialinius įgūdžius. Stažuočių užsienyje metu apmokamos visos pragyvenimo, maitinimo, kelionės, kultūrinės programos, užsienio kalbų kursų išlaidos, mokama stipendija ir išduodamas Europass mobilumo dokumentas, įrodantis įgytą mokinio patirtį.

 

SOCIALINĖS GARANTIJOS. Mokiniams išduodamas mokinio pažymėjimas, suteikiantis viešojo transporto ir kitas lengvatas. 100 proc. kompensuojamos kelionės išlaidos į mokyklą ir atgal 40 km atstumu. Mokiniai aprūpinami mokyklos bendrabučiu – kaina už mėn. 10,00 Eur. Suteikiama galimybė lengvatinėmis sąlygomis įgyti įvairių kategorijų vairuotojo pažymėjimus.

 

LENGVATOS STOJANT Į AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS. Norėdami tęsti mokymąsi absolventai turi galimybę lengvatinėmis sąlygomis įstoti į tos pačios srities studijų programas kolegijose ir universitetuose: suteikiami papildomi balai stojant, įskaitomi dalykai, mažinamas mokestis už studijas ir pan.