Informacija dėl skaitmeninių pažymėjimų
Plačiau

Profesionalių vairuotojų mokymas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 3-79 „Dėl C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų motorinių transporto priemonių vairuotojų mokymo pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti ir vairuotojų periodinio profesinio mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“,

http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=392291

visi būsimieji profesionalūs vairuotojai privalo įgyti pradinę profesinę kvalifikaciją ir vėliau kas 5 metus tobulinti savo kvalifikaciją specialiuose mokymuose.

 

Pradinės profesinės kvalifikacijos įgijimas

Vairuotojų pradinę profesinę kvalifikaciją privalo įgyti norintys vežti krovinius C1, C1E, C, CE kategorijų kelių transporto priemonėmis ir įgiję šių kategorijų vairuotojo pažymėjimą po 2009 m. rugsėjo 10 d.

• 18 metų – mokymo trukmė 300 val. (280 val. teorijos ir 20 val. praktinio mokymo)

• 21 metų – mokymo trukmė 150 val. (140 val.teorijos ir 10 val. praktinio mokymo)

• Mokymas trunka 5-6 sav., priklausomai nuo teorijos pamokų grafiko

• Baigus visą mokymo kursą ir išlaikius kompetencijų vertinimo egzaminą, išduodamas pažymėjimas

 

REIKALINGI DOKUMENTAI:

• Vairuotojo pažymėjimas

• Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma (F Nr. 083-1/a)

• Nuotrauka

 

Kvalifikacijos tobulinimo kursai

Vairuotojai, įgiję C1, C1E, C, CE kategorijų transporto priemonių vairavimo teisę iki 2009 m. rugsėjo 10 d. turi išklausyti kvalifikacijos tobulinimo mokymo (35 val.) kursą ir įgyti kvalifikacijos tobulinimą patvirtinančius pažymėjimus ne vėliau kaip iki 2014 m. rugsėjo 10 d.

Mokymo kursas organizuojamas dalimis. Kiekviena dalis negali trukti trumpiau kaip 7 val. Asmeniui, kurio mokymosi pasiekimai už kiekvieną mokymo dalį įvertinami patenkinamai, išduodamas pažymėjimas, patvirtinantis, kad vairuotojas tobulino profesinę kvalifikaciją vežti krovinius komerciniais tikslais. Mokymo įstaiga gali išduoti pažymą apie asmens mokymo pasiekimų įvertinimą už kiekvieną mokymo dalį.

 

REIKALINGI DOKUMENTAI:

• Vairuotojo pažymėjimas