Dokumentai

MOKINIO ELGESIO TAISYKLĖS


BENDRABUČIO VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS


ALYTAUS PROFESINIO RENGIMO CENTRO PEDAGOGŲ ETIKOS KODEKSAS


DARBO LAIKO APSKAITOS ŽINIARAŠTIS


ALYTAUS PROFESINIO RENGIMO CENTRO DARBUOTOJŲ VEIKLOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS


ALYTAUS PROFESINIO RENGIMO CENTRO DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS


MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS


SIŪLYMAS SAUGOS IR SVEIKATOS DARBE BEI UGDYMO PROCESE KLAUSIMAIS


STIPENDIJOS MOKĖJIMO IR MATERIALINĖS PARAMOS SKYRIMO MOKINIUI, KURIS MOKOSI PAGAL PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS SIEKDAMAS ĮGYTI PIRMĄJĄ KVALIFIKACIJĄ, TVARKOS APRAŠAS

ĮSAKYMAS DĖL DIREKTORIAUS 2020 M. GRUODŽIO 11 D. ĮSAKYMO NR. (1.3.)-V1-163 „DĖL MOKINIŲ, KURIE MOKOSI PAGAL PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS SIEKDAMI ĮGYTI PIRMĄJĄ KVALIFIKACIJĄ, STIPENDIJŲ MOKĖJIMO IR KITOS MATERIALINĖS PARAMOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO" PAKEITIMO


UGDYMO TURINIO PLANAVIMO TVARKOS APRAŠAS


DARBO LAIKO APSKAITOS ŽINIARAŠČIO PILDYMO TVARKOS APRAŠAS

DARBO LAIKO APSKAITOS ŽINIARAŠČIO SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS

DARBO GRAFIKAS


ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO DIENŲ/PRALEISTŲ PAMOKŲ LANKOMUMO APSKAITOS IR ŠVIETIMO PAGALBOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

MOKINIŲ PAMOKŲ/UGDYMO DIENŲ LANKOMUMO APSKAITOS IR ŠVIETIMO PAGALBOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS


ALYTAUS PROFESINIO RENGIMO CENTRO ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI


ALYTAUS PROFESINIO RENGIMO CENTRO NEPEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ VEIKLOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS
ĮSAKYMAS DĖL MOKYMO NUOTOLINIU UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO