Informacija dėl skaitmeninių pažymėjimų
Plačiau

Dokumentai

SMURTO IR PRIEKABIAVIMO PREVENCIJOS POLITIKA


MOKINIO ELGESIO TAISYKLĖS


BENDRABUČIO VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS


ALYTAUS PROFESINIO RENGIMO CENTRO PEDAGOGŲ ETIKOS KODEKSAS


ALYTAUS PROFESINIO RENGIMO CENTRO ĮSTATAI


DARBO LAIKO APSKAITOS ŽINIARAŠTIS


ALYTAUS PROFESINIO RENGIMO CENTRO DARBUOTOJŲ VEIKLOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS


ALYTAUS PROFESINIO RENGIMO CENTRO DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS


MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS


SIŪLYMAS SAUGOS IR SVEIKATOS DARBE BEI UGDYMO PROCESE KLAUSIMAIS


STIPENDIJOS MOKĖJIMO IR MATERIALINĖS PARAMOS SKYRIMO MOKINIUI, KURIS MOKOSI PAGAL PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS SIEKDAMAS ĮGYTI PIRMĄJĄ KVALIFIKACIJĄ, TVARKOS APRAŠAS


UGDYMO TURINIO PLANAVIMO TVARKOS APRAŠAS

  1. ĮSAKYMAS DĖL DIREKTORIAUS 2019 M. RUGPJŪČIO 30 D. ĮSAKYMO NR. (1.3.)-V1-088 „DĖL UGDYMO TURINIO PLANAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

DARBO LAIKO APSKAITOS ŽINIARAŠČIO PILDYMO TVARKOS APRAŠAS

DARBO LAIKO APSKAITOS ŽINIARAŠČIO SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS

DARBO GRAFIKAS


ĮSAKYMAS DĖL MOKINIŲ, BESIMOKANČIŲ ALYTAUS PROFESINIO RENGIMO CENTRE, LANKOMUMO UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO


ALYTAUS PROFESINIO RENGIMO CENTRO ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI


ALYTAUS PROFESINIO RENGIMO CENTRO NEPEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ VEIKLOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS
ĮSAKYMAS DĖL MOKYMO NUOTOLINIU UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO


SERTIFIKATAS - Kokybės vadybos sistema sukurta, įdiegta ir palaikoma

Kokybės vadovas 5 leidimas

Kokybės politika


ĮSAKYMAS DĖL VIDAUS KONTROLĖS POLITIKOS TVIRTINIMO


BENDRABUČIO SUTEIKIMO, APGYVENDINIMO, NAUDOJIMOSI JUO IR APMOKĖJIMO UŽ JĮ TVARKA


ALYTAUS PROFESINIO RENGIMO CENTRO VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR VIDAUS KONTROLĖS TAISYKLĖS

LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS


ĮSAKYMAS DĖL SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO


MOKINIŲ UGDYMO KARJERAI, PROFESINIO INFORMAVIMO IR ORIENTAVIMO PROGRAMOS:


ĮSAKYMAS DĖL ADMINISTRACIJOS DARBO REGLAMENTO TVIRTINIMO