Informacija dėl skaitmeninių pažymėjimų
Plačiau

Savivalda

ĮSTAIGOS TARYBOS (SAVIVALDOS INSTITUCIJOS) SUDĖTIS

Įstaigos tarybos (savivaldos institucijos) tikslas – atstovauti Alytaus profesinio rengimo centro bendruomenės interesams, sprendžiant įstaigos strateginius, ugdymo, ūkinės veiklos, materialinio aprūpinimo, finansų, darbo sąlygų gerinimo, veiklos kokybės užtikrinimo ir kitus klausimus bendradarbiaujant su administracija ir kitomis savivaldos institucijomis.

Eil. Nr.

Pavardė, vardas

Deleguotas

1.

Blackuvienė Rasa

Profesijos mokytoja – Mokytojų atstovė

2. 

Česonienė Lina

10 kl. mokinio Pijaus Česonio mama – Tėvų atstovė

3. 

Gaurienė Vilma

Varėnos r. savivaldybės administracijos Švietimo, skyriaus vyriausioji specialistė – Socialinių partnerių atstovė

4. 

Giedrė Volungevičienė

Alytaus r. savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja – Socialinių partnerių atstovė

5. 

Juškauskienė Irina

Alytaus panemunės seniūnatijos seniūnaitė – Socialinių partnerių atstovė

6.

Kazakevičienė Jolanta

P52 gr. mokinės Aušros Kazakevičiūtės mama – Tėvų atstovė

7.

Kucevičius Dominykas

Transporto priemonių remontininko programos mokinys – Mokinių atstovas

8. 

Leimontienė Neringa

Mokytoja – Mokytojų atstovė

9. 

Mikailionytė Vytautė

Barmeno-padavėjo mokymo programos mokinė – Mokinių atstovė

10. 

Petrušienė  Lionė

 V3 gr. mokinio Viliaus Kukės mama – Tėvų atstovė

11. 

Vaitkevičius Ramūnas

Profesijos mokytojas – Mokytojų atstovas

12. 

Vasiljevas Evaldas

Kompiuterinių tinklų derintojo mokymo programos mokinys – Mokinių atstovas

MOKYTOJŲ TARYBA
Mokytojų taryba - Alytaus profesinio rengimo centre veikianti savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.
 
Centro mokytojų tarybą sudaro Centro administracija, Centre dirbantys mokytojai, profesijos mokytojai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.
MOKINIŲ TARYBA

Mokinių taryba – demokratiškai išrinkta mokinių savivaldos institucija, vienijanti Centro mokinius. Tai mokinių grupė, svarstanti ir teikianti siūlymus mokyklos tarybai ir administracijai ugdymo proceso tobulinimo, mokyklos vidaus tvarkos bei neformaliojo ugdymo klausimais. Mokinių taryba vadovaujasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu ir Alytaus profesinio rengimo centro direktoriaus 2019 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. (1.3.)-V1-021-1 patvirtintais „Alytaus profesinio rengimo centro mokinių tarybos nuostatais".

 

2023-2024 M. MOKINIŲ TARYBA

Eil. Nr.

Vardas, pavardė, grupė Pareigos
1. Evaldas Vasiljevas, P54 Mokinių tarybos pirmininkas,
Įstaigos tarybos (kolegialaus valdymo organo) narys
2. Tomas Sušinskas, P46 Mokinių tarybos pirmininko pavaduotojas
3. Steigvilė Rutkauskaitė, P66/10 kl. Mokinių tarybos sekretorė
4. Danielius Akromas, P57 Mokinių tarybos narys
5. Benediktas Balbieris, P76 Mokinių tarybos narys
6. Karolina Doviadaitė, P71 Mokinių tarybos narė
7. Laura Miežinytė, P59 Mokinių tarybos narė
8. Vytautė Mikailionytė, P58 Mokinių tarybos narys,
Įstaigos tarybos (savivaldos institucijos) narys
9. Dominykas Kucevičius, P56 Mokinių tarybos narys,
Įstaigos tarybos (savivaldos institucijos) narys
10. Liusija Savva, PB2 Mokinių tarybos narė
11. Samanta Sabaliauskaitė, PB2 Mokinių tarybos narė

ĮSTAIGOS TARYBA (KOLEGIALUS VALDYMO ORGANAS)

Eil. Nr.

Pavardė, vardas

Deleguotas

1.

Almanaitis Virginijus

Lietuvos statybininkų asociacijos narys, UAB „VA statyba“ direktorius – Socialinių partnerių atstovas

2. 

Geležiūnas Bronislavas

Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ prezidiumo narys, UAB

„Autogika“ direktorius  – socialinių partnerių atstovas

3. 

Jakubauskienė Genė

Darbų ir civilinės saugos inžinierė – Darbuotojų atstovė

4. 

Jarmalavičiūtė Rima

Sekretorė – Įstaigos tarybos sekretorė

5. 

Liesionis Vaidas

AB mašinų gamyklos „Astra“ generalinis direktorius – Regiono tarybos atstovas – Įstaigos tarybos pirmininkas

6. 

Stražnickas Tomas

Profesijos mokytojas  – Mokytojų atstovas

7. 

Šilalė Mindaugas

Lietuvos inžinerijos ir technologijų pramonės asociacijos LINPRA narys, UAB „Lanksti linija“ vykdantysis direktorius – Socialinių partnerių atstovas

8. 

Švelnienė Dalė

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Profesinio mokymo skyriaus patarėja – Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovė

9. 

Vasiljevas Evaldas

Kompiuterių tinklų derintojo mokymo programos mokinys – Mokinių atstovas

10. 

Žižienė Snieguolė

Lietuvos restoranų vyriausiųjų virėjų ir konditerių asociacijos narė, restorano „Velvetti“ virtuvės šefė – Socialinių partnerių atstovė – Įstaigos tarybos pirmininko pavaduotoja

DARBO TARYBA

DARBO TARYBOS NARIAI

 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė, pareigos darbo taryboje

Kontaktinė informacija

1.

Genė Jakubauskienė – darbo tarybos pirmininkė

[email protected]

2.

Mindaugas Sapežinskas – darbo tarybos narys

[email protected]

3.

Jolanta Krilavičienė – darbo tarybos narė

[email protected]

4.

Tomas Stražnickas – darbo tarybos narys

[email protected]

5.

Aurelija Vaitkevičienė – darbo tarybos sekretorė

[email protected]

 DARBO TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTAS

DARBO TARYBOS 2023 M. VEIKLOS ATASKAITA