Savivalda

ĮSTAIGOS TARYBOS (SAVIVALDOS INSTITUCIJOS) SUDĖTIS

Įstaigos tarybos (savivaldos institucijos) tikslas – atstovauti Alytaus profesinio rengimo centro bendruomenės interesams, sprendžiant įstaigos strateginius, ugdymo, ūkinės veiklos, materialinio aprūpinimo, finansų, darbo sąlygų gerinimo, veiklos kokybės užtikrinimo ir kitus klausimus bendradarbiaujant su administracija ir kitomis savivaldos institucijomis.

Eil. Nr.

Pavardė, vardas

Deleguotas

1. 

Ribinskienė Rita

Vyr. profesijos mokytoja, Įstaigos tarybos pirmininkė  – Mokytojų atstovė

2. 

Miglinienė Rima

Profesijos mokytoja – Mokytojų atstovė

3.

Grimalauskas Irmantas

Profesijos mokytojas –Mokytojų atstovas

4. 

Žemaitis Jonas

Alytaus r. savivaldybės administracijos, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas – Socialinių partnerių atstovas

5. 

Valūnas Vytuolis

Alytaus m. savivaldybės administracijos, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas – Socialinių partnerių atstovas

6. 

Juškauskienė Irina

Alytaus panemunės seniūnatijos seniūnaitė – Socialinių partnerių atstovė

7.

Butelevičiūtė Kamilė

Vizualinės reklamos gamintojo mokymo programos mokinė – Mokinių atstovė

8. 

Barinaitė Simona

Virėjo mokymo programos mokinė – Mokinių atstovė

9. 

Jarusevičiūtė Eiva

Vizualinės reklamos gamintojo mokymo programos mokinė – Mokinių atstovė

10. 

Daugirdienė Birutė

S43 gr. mokinio Deimanto Daugirdos mama – Tėvų atstovė

11. 

Sidorienė Jovita

P24 gr. mokinės Vanesos Sidoraitės mama – Tėvų atstovė

12. 

Kvederavičienė Irena

10C kl. mokinio Eriko Kvederavičiaus mama – tėvų atstovė

MOKYTOJŲ TARYBA
Mokytojų taryba - Alytaus profesinio rengimo centre veikianti savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.
 
Centro mokytojų tarybą sudaro Centro administracija, Centre dirbantys mokytojai, profesijos mokytojai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.
MOKINIŲ TARYBA

Mokinių taryba – demokratiškai išrinkta mokinių savivaldos institucija, vienijanti Centro mokinius. Tai mokinių grupė, svarstanti ir teikianti siūlymus mokyklos tarybai ir administracijai ugdymo proceso tobulinimo, mokyklos vidaus tvarkos bei neformaliojo ugdymo klausimais. Mokinių taryba vadovaujasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu ir Alytaus profesinio rengimo centro direktoriaus 2019 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. (1.3.)-V1-021-1 patvirtintais „Alytaus profesinio rengimo centro mokinių tarybos nuostatais".

 

2021-2023 M. MOKINIŲ TARYBA

Eil. Nr.

Vardas, pavardė, grupė

Pareigos

1.

Martynas Ališauskas, 10 kl.

Mokinių tarybos pirmininkas,
Įstaigos tarybos (kolegialaus valdymo organo) narys,
Įstaigos tarybos (savivaldos institucijos) narys

2.

Melita Ivašauskaitė, P35

Mokinių tarybos pirmininko pavaduotoja,
Įstaigos tarybos (savivaldos institucijos) narė

3.

Samanta Rusinaitė, S74

Mokinių tarybos sekretorė

4.

Džesika Juškauskaitė, P48

Mokinių tarybos narė

5.

Lukas Čiurlionis, S75

Mokinių tarybos narys,
Įstaigos tarybos (savivaldos institucijos) narys

6.

Vilrūnė Launikonytė, S74

Mokinių tarybos narė

7.

Karolis Pačkauskas, S81

Mokinių tarybos narys

8.

Samanta Verksnytė S74

Mokinių tarybos narė

9.

Dovilė Pileckaitė, P48*

Mokinių tarybos narė

ĮSTAIGOS TARYBOS (KOLEGIALAUS VALDYMO ORGANO) SUDĖTIS

Eil. Nr.

Vardas, Pavardė Deleguotas
1. Vaidas Liesionis AB mašinų gamyklos „Astra“ generalinis direktorius – Regiono tarybos atstovas – Įstaigos tarybos pirmininkas
2. Bronislavas Geležiūnas

Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ prezidiumo narys, UAB

„Autogika“ direktorius  – socialinių partnerių atstovas – Įstaigos tarybos pirmininko pavaduotojas
3. Dalia Švelnienė LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Profesinio mokymo skyriaus vyriausioji specialistė – Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovė
4. Sigitas Leonavičius Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijos LINPRA narys, UAB „Traidenis“ generalinis direktorius – socialinių partnerių atstovas
5. Alvydas Raguckas Lietuvos statybininkų asociacijos narys, UAB „Dzūkijos statyba“ generalinis direktorius – socialinių partnerių atstovas
6. Valius Čepanonis Lietuvos restoranų vyriausiųjų virėjų ir konditerių asociacijos narys, UAB „Dzūkų magyras“ direktorius – socialinių partnerių atstovas
7. Genė Jakubauskienė Darbų ir civilinės saugos inžinierė – darbuotojų atstovė
8. Birutė Kundrotienė Vyresnioji istorijos mokytoja  – mokytojų atstovė
9. Kamilė Butelevičiūtė Vizualinės reklamos gamintojo mokymo programos mokinė – Mokinių atstovė
10. Rima Jarmalavičiūtė Alytaus profesinio rengimo centro sekretorė – Įstaigos tarybos sekretorė
DARBO TARYBA

DARBO TARYBOS NARIAI

 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė, pareigos darbo taryboje

Kontaktinė informacija

1.

Genė Jakubauskienė – darbo tarybos pirmininkė

[email protected]

2.

Danguolė Žogelienė – darbo tarybos sekretorė

[email protected]

3.

Jolanta Krilavičienė – darbo tarybos narė

[email protected]

4.

Tomas Stražnickas – darbo tarybos narys

[email protected]

5.

Aurelija Vaitkevičienė – darbo tarybos narė

[email protected]

 DARBO TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTAS