Darbas centre

Prašymus teikti Alytaus profesinio rengimo centro personalo skyriui.

Išsamesnė informacija tel. Nr. (8 315) 77979, el. p. [email protected]


Automatinių sistemų mechatroniko mokymo programos profesijos mokytojas
Reikalavimai darbuotojui – aukštasis išsilavinimas (inžinerijos kryptis), darbo patirtis pageidautina, bet neprivaloma.
Darbo pobūdis: vesti dalyko pamokas/modulius ir atlikti kitas su ugdymo procesu susijusias funkcijas.
Darbo užmokestis nuo 1400 Eur.(nurodyta suma mėnesinis atlyginimas, neatskaičius mokesčių).
Automobilių mechaniko, transporto priemonių remonto programos profesijos mokytojo
Reikalavimai darbuotojui – aukštesnysis/aukštasis išsilavinimas (transporto inžinerijos sritis), darbo patirtis pageidautina, bet neprivaloma.
Darbo pobūdis: vesti dalyko pamokas/modulius ir atlikti kitas su ugdymo procesu susijusias funkcijas.
Darbo užmokestis nuo 1400 Eur. (nurodyta suma mėnesinis atlyginimas, neatskaičius mokesčių).
Baldžiaus mokymo programos profesijos mokytojas
Reikalavimai darbuotojui – aukštesnysis/aukštasis išsilavinimas, darbo patirtis pageidautina, bet neprivaloma.
Darbo pobūdis: vesti dalyko pamokas/modulius ir atlikti kitas su ugdymo procesu susijusias funkcijas.
Darbo užmokestis nuo 1400 Eur.(nurodyta suma mėnesinis atlyginimas, neatskaičius mokesčių).
Elektriko (elektroniko) profesijos mokytojo
Reikalavimai darbuotojui – aukštasis išsilavinimas, darbo patirtis pageidautina, bet neprivaloma.
Darbo pobūdis: vesti dalyko pamokas/modulius ir atlikti kitas su ugdymo procesu susijusias funkcijas.
Darbo užmokestis nuo 1400 Eur. (nurodyta suma mėnesinis atlyginimas, neatskaičius mokesčių).
SEKTORINIO PRAKTINIO MOKYMO CENTRO VADOVO

Viešoji įstaiga Alytaus profesinio rengimo centras (toliau – Įstaiga) skelbia konkursą Įstaigos  (buveinė: Putinų g. 40, Alytus; kodas 300039337) Sektorinio praktinio mokymo centro (toliau – SPMC)  vadovo  pareigoms užimti.

Pareigybės grupė – struktūrinių padalinių vadovai, pareigybės lygis – A1.

Tarnybinio atlyginimo koeficientas: 10,5 BMA dydžiu.

SPMC vadovo darbo pobūdis:

SPMC vadovo veiklą reglamentuoja darbo kodeksas, įstaigos įstatai, darbo tvarkos taisyklės, SPMC vadovo pareigybės aprašymas.

SPMC vadovo pareigybės paskirtis: planuoti ir organizuoti Įstaigos sektorinių praktinių mokymo centrų darbą ir plėtrą; koordinuoti ir kontroliuoti SPMC įgyvendinamas profesinio mokymo programas; atstovauti SPMC nacionalinėse, tarptautinėse organizacijose bei institucijose, vystyti bendradarbiavimą su šalies verslo, profesinio mokymo institucijomis, aukštosiomis mokyklomis, savivaldybėmis, užsienio partneriais, analizuoti ir teikti pasiūlymus Įstaigos vadovui, vykdyti kitus Įstaigos vadovo pavedimus, kad būtų įgyvendinti SPMC  keliami uždaviniai.

Pretendentas turi atitikti šiuos reikalavimus:

- turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį inžinerijos mokslų (E) studijų krypties grupės ar verslo ir viešosios vadybos (L) studijų krypties grupės išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

- turėti ne mažesnę kaip 3 metų praktinio profesinio mokymo proceso organizavimo ir ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį;

- mokėti lietuvių kalbą trečiuoju valstybinės kalbos mokėjimo lygiu, vadovaujantis Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų ir jų taikymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-12-24 nutarimu Nr. 1688 (suvestinė redakcija nuo 2022-03-18);

- mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti anglų kalbą. Kitų kalbų mokėjimas yra privalumas;

- turėti darbo planavimo bei organizavimo įgūdžių, gebėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti SPMC darbą, mokėti analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, spręsti iškilusias problemas, bendrauti ir bendradarbiauti;

- mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu, taikyti šiuolaikines informacines ir komunikacines technologijas, gebėti dirbti ryšių ir kitomis organizacinės technikos priemonėmis;

- išmanyti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymą, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, Įstaigos įstatus, dokumentų valdymą reglamentuojančius teisės aktus, darbo kodeksą, įstaigos teisės aktus.

Pretendento atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).

Pretendentas pateikia šiuos dokumentus:

  1. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
  2. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
  3. Kitų dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams ir specialiesiems reikalavimams kopijas.
  4. Gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes).
  5. Užpildytą pretendento anketą (anketos forma patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas“ priedas Nr. 1).
  6. Profesinio darbo ir vadovaujamo darbo patirtį patvirtinančių dokumentų kopijas. papildomas kompetencijas įrodančių dokumentų kopijas.
  7. Gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Dokumentų pateikimas: pretendentai dokumentus dalyvauti konkurso atrankoje teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos prašymų teikimo modulį https://pm.vataras.lt iki 2022-11-24.

Išsamesnė informacija apie konkursą (8 315) 77 979, [email protected]

Apie konkurso atrankos posėdį pretendentai informuojami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.