Informacija dėl skaitmeninių pažymėjimų
Plačiau

Mokytojo padėjėjas

Mokytojo padėjėjo mokykloje tikslas – dirbti su mokiniu arba mokinių grupe, bendradarbiaudamas su mokytoju, profesijos mokytoju, auklėtoju, specialiuoju pedagogu ir kitais specialistais. Padėti mokiniams ugdymo procese, skatinti darbštumą, kūrybingumą.

 

Uždaviniai:

  • bendrauti su mokiniais, turėti žinių apie jų sutrikimų specifiką;
  • dirbti su mokiniais padedant jiems įsisavinti mokomąją medžiagą, atlikti mokytojo skirtas užduotis, susitvarkyti, orientuotis aplinkoje, judėti, maitintis, naudotis ugdymui skirta kompensacine technika;
  • bendradarbiauti su mokytoju, specialiuoju pedagogu,kitais specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais).

 

Mokytojo padėjėjo veikla apima šias kryptis:

 

  1. padėjėjas padeda mokiniui (mokinių grupei):

1.1. orientuotis ir judėti aplinkoje, susijusioje su ugdymu(si), mokykloje ir už jos ribų ugdomosios veiklos, pamokų, pertraukų, popamokinės veiklos, papildomo ugdymo, renginių ir išvykų metu;

1.2. apsitarnauti, pavalgyti, pasirūpinti asmens higiena;

1.3. įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti:

1.3.1. padėti skaityti ar perskaityti tekstus, skirtus mokymuisi;

1.3.2. padėti užsirašyti ar užrašyti mokymo medžiagą;

1.3.3. padėti tinkamai naudotis ugdymui skirta kompensacine technika ir mokymo bei kompensacinėmis priemonėmis;

1.3.4. atlikti kitą su ugdymu, savitarna, savitvarka, maitinimusi susijusią veiklą.

1.4.   turinčiam ribotas mobilumo galimybes:

1.4.1. išlipti iš transporto priemonės atvykus į mokyklą ir įlipti į transporto priemonę išvykstant iš mokyklos;

1.4.2. judėti po mokyklą, pasiekti mokomajį kabinetą, grupę, kitas patalpas.

2. Bendradarbiauti su mokytoju,specialiuoju pedagogu ir kitais su mokiniu(mokinių grupe) dirbančiais specialistais numatyti ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus bei pagalbos mokiniams teikimo metodus ir juos taikyti.

 

Mokytojo padėjėjas laikosi teisės norminių aktų patvirtintų Mokytojo etikos normų ir mokyklos vidaus tvarką nustatančių dokumentų. Tobulina savo kvalifikaciją, ieško naujų pedagoginės veiklos organizavimo būdų, formų, metodų ir juos taiko savo darbe. Be šių funkcijų mokytojo padėjėjas vykdo skyriaus vedėjo, sektoriaus vadovo  įgaliojimus ir nurodymus. Mokytojo padėjėjas dirba bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene.

 

Mokytojo padėjėjas dirba 2-ame korpuse 2 aukšte.

Darbo laikas kasdien nuo  8 – 17 val.

Pietų pertrauka  nuo 1200  1245 val.