Informacija dėl skaitmeninių pažymėjimų
Plačiau

Pagalba mokiniui

Socialinė pedagoginė pagalba mokiniui – tai Alytaus PRC (toliau centras) darbuotojų (socialinio pedagogo, grupės vadovo, mokytojo, psichologo, specialiojo pedagogo, mokytojo padėjėjo, visuomenės sveikatos priežiūros specialisto ir administracijos) veikla, susijusi su mokinių socialinių bei pedagoginių poreikių tenkinimu, leidžianti padidinti švietimo veiksmingumą.

 

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tikslas – padėti įgyvendinti mokinių teisę į mokslą, kuri leistų užtikrinti veiksmingą mokinių ugdymąsi ir mokymąsi centre bei sudarytų prielaidas pozityviai mokinio socializacijai ir pilietinei brandai bei savarankiškam karjeros planavimui.

 

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo uždaviniai:

 • užtikrinti mokinio saugumą centre;
 • šalinti priežastis, dėl kurių mokiniai negali lankyti mokyklos ar vengia tai daryti;
 • sugražinti į mokyklą jos nelankančius mokinius;
 • padėti mokiniui adaptuotis mokykloje;
 • teikti mokiniui reikalingas socialines pedagogines paslaugas.

 

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo principai:

1.   lygios galimybės – kiekvienam mokiniui laiduojamas pagalbos prieinamumas;

2.   visuotinumas – pagalba teikiama visiems centro mokiniams, kuriems jos reikia;

3.   kompleksiškumas – pagalba teikiama pagal poreikį kartu su kitomis švietimo sistemos pagalbos mokiniui teikimo formomis (informacine, psichologine, specialiąja pedagogine ir specialiąja pagalba, sveikatos priežiūra mokykloje bei kt.);

4.   veiksmingumas – remiamasi profesionalia vadyba, tinkamais ir laiku priimtais sprendimais;

5.   individualumas – pagalba teikiama atsižvelgiant į konkretaus mokinio ar konkretaus  skyriaus problemas. 

 

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo formos: 

1.   individualus darbas su mokiniu;

2.   darbas su mokinių grupe;

3.   darbas su mokinio šeima, jo atstovais pagal įstatymą;

4.   darbas su centro bendruomene;

5.   darbas su vietos bendruomene;

6.   darbas su socialiniais partneriais.

  

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo rūšys:

1.   konsultavimas;

2.   tyrimų organizavimas;

3.   socialinių ir gyvenimo įgūdžių formavimas;

4.   elgesio korekcija;

5.   nusikalstamumo, mokyklos nelankymo, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, smurto, savižudybių ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencija;

6.   išteklių telkimas socialinių partnerių bendruomenėje paieškai;

7.   socialines pedagoginės pagalbos komandos telkimas centre.  

Socialinės pedagoginės pagalbos teikėjai:

 1. grupės vadovas ir mokytojas;
 2. socialinis pedagogas;
 3. psichologas;
 4. specialusis pedagogas;
 5. mokytojo padėjėjas;
 6. visuomenės sveikatos priežiūros specialistas;
 7. administracija (direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, gimnazijos skyriaus vedėjas, skyrių vedėjai, sektoriaus vadovai, bendrabučio auklėtojai ir kt.).

Centras, teikdamas mokiniui socialinę pedagoginę pagalbą, bendradarbiauja su socialinę pagalbą teikiančiomis tarnybomis, sveikatos priežiūros ir teisėtvarkos institucijomis ir konsultuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus) ir mokytojus.

Pagalbos gavėjai – centro mokiniai.