Informacija dėl skaitmeninių pažymėjimų
Plačiau

Specialioji pedagoginė pagalba

Specialioji pedagogė

Kontaktai: 301 kabinetas, tel. (8 315) 77 979, el. paštas [email protected]

Veiklos tikslas – atsiliepti į asmens fizinius ar psichikos funkcijų sutrikimo suformuotus poreikius, sumažinti ugdymo(si) veiklos ribotumą, sudaryti kiek galima palankesnes sąlygas visapusiškam asmenybės vystymuisi. Vykdyti sėkmingą specialiųjų poreikių mokinių integraciją į mokyklos bendruomenės gyvenimą.

Specialusis pedagogas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP):

• Nustato mokinių mokymosi sunkumus bei jų priežastis.

• Numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų poreikių mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko.

• Padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar grupėje/klasėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.

• Konsultuoja pedagogus, kurių klasėje yra mokinys, turintis mokymosi sunkumų bei teikia jiems metodinę pagalbą, padeda pedagogams individualizuoti ir pritaikyti bendrosioms programoms programas.

• Dalyvauja centro Vaiko gerovės komisijos veikloje.

• Palaiko dalykinius ryšius ir keičiasi informacija su Centro skyrių socialiniais pedagogais, sveikatos priežiūros specialistais, centro psichologe, miesto bei rajono pedagogine – psichologine tarnyba ir kitomis ugdymo įstaigomis sprendžiant mokinių problemas.

• Šviečia mokyklos bendruomenę specialiųjų poreikių mokinių ugdymo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius.

• Padeda mokiniui, turinčiam mokymosi sunkumų, adaptuotis klasėje, skatina jo bendravimą su kitais mokiniais.

• Konsultuoja tėvus dėl vaiko patiriamų ugdymosi sunkumų.

• Sudaro sąlygas specialiųjų poreikių mokiniams dalyvauti centro neformaliojo ugdymo veikloje.

 

Darbo laikas

Pirmadienis – penktadienis: 9.00 – 15.00 val.

Konsultacijos (mokytojų, tėvų, globėjų, rūpintojų)

Pirmadienis – antradienis, ketvirtadienis: 14.00 – 15.00 val.

Trečiadienis: 13.00 – 15.00 val.

Pietų pertrauka 12.00 – 13.00 val.