Informacija dėl skaitmeninių pažymėjimų
Plačiau

Sveikatos priežiūra

Sveikatos priežiūros mokykloje tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų traumų profilaktika.

Sveikatos priežiūros mokykloje uždaviniai:

  • Užtikrinti sveikatos priežiūros kokybę, kuriant sveiką mokyklos aplinką, stiprinant mokinių sveikatą, šalinant rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas.
  • Formuoti teisingą mokinių požiūrį savo sveikatą ir ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius.
  • Numatyti priemones ligoms ankstyvuoju laikotarpiu įtarti ir užkirsti joms kelią.
  • Suteikti pirmąją pagalbą pavojingų būklių, traumų, nelaimingų atsitikimų ar apsinuodijimų atvejais.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto funkcijos mokykloje:

 

1. Sveikatinimo veiklos metodinių konsultacijų mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) teikimas, metodinės ir informacinės medžiagos mokinių sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais kaupimas.

2. Informacijos sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais teikimas ir šios informacijos sklaida (mokyklos stenduose, renginiuose ir pan.) mokyklos bendruomenei.

3. Mokyklos sveikatinimo projektų (programų) rengimų inicijavimas ir dalyvavimas juos įgyvendinant.

4. Pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius.

5. Mokinių maitinimo organizavimo priežiūra, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą.

6. Mokyklos aplinkos atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas, dalyvavimas nustatant prioritetinius mokyklos aplinkos bei sąlygų gerinimo klausimus.

7. Pasiūlymų mokyklos vadovui dėl reikalingų priemonių, užtikrinančių traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją mokykloje, teikimas.

8. Ugdymo proceso organizavimo atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas.

9. Pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes, informacijos dėl mokinių galimybės dalyvauti sporto varžybose teikimas kūno kultūros mokytojams.

10. Informacijos apie kasmetinius mokinių sveikatos profilaktinius patikrinimus kaupimas, informacijos apibendrinimas ir ne rečiau kaip 1 kartą per metus (mokslo metų pradžioje) pateikimas mokyklos bendruomenei, kitoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka.

11. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijų dėl mokinių sveikatos pateikimas grupės vadovui (mokytojams), šių rekomendacijų įgyvendinimo priežiūra mokykloje.

12. Lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių (alkoholio, tabako, narkotikų vartojimas ir pan.) paplitimo nustatymas.

13. Dalyvavimas mokyklos prevencinio darbo grupėse, sprendžiant mokinių psichologines, adaptacijos ir socialines problemas.

14. Pagalba organizuojant mokinių imunoprofilaktiką.

15. Informacijos visuomenės sveikatos centrui apskrityje teikimas, įtarus užkrečiamą ligą ar apsinuodijimą mokykloje.

16. Visuomenės sveikatos centro apskrityje specialistų nurodytų užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros priemonių įgyvendinimas mokykloje.

17. Pirmosios pagalbos teikimas ir koordinavimas.

 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas prižiūri, kad mokinių maitinimas būtų organizuojamas pagal patvirtintus ir suderintus valgiaraščius, kad tiekiant maisto produktus būtų laikomasi nustatyto maisto produktų asortimento, ir esant neatitikimų nedelsdamas informuoja apie tai kontroliuojančias institucijas.

Specialistas dirba bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, kitais sveikatos priežiūros, psichologinės ir socialinės pedagoginės pagalbos, kitų suinteresuotų tarnybų specialistais, teikia duomenis apie mokinių sveikatą mokyklos vidaus audito koordinavimo grupei.

 

Visuomenės sveikatos priežiūros kabinetai

 

Pramonės ir prekybos skyrius

II korpusas, 1 aukštas, 106 kabinetas

Pirmadienis, trečiadienis, penktadienis 7.30 – 15.36 val.

Antradienis 12.30 – 15.36 val.

Ketvirtadienis 7.30 – 12 val.

Pietų pertrauka 12 12.30 val.